Monitoring na Podolanach


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Monitoring na Podolanach
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada instalację systemu monitoringu wizyjnego na Podolanach - etap I
Opis projektu
Projekt zakłada rozbudowę monitoringu miejskiego o dodatkowe 12 kamer na terenie dzielnicy Podolany, wzdłuż ul. Strzeszyńskiej. Punkty kamerowe zlokalizowane zostałyby: 1. 4x kamera stacjonarna na skrzyżowaniu Strzeszyńska/Lutycka (obserwacja skrzyżowania i przejścia dla pieszych) 2. 3x kamera stacjonarna na skrzyżowaniu Strzeszyńska/Jasielska (obserwacja przejścia dla pieszych i skrzyżowania) 3. 2x kamera stacjonarna przy przejściu dla pieszych przy przystanku MPK Strzeszyńska II (obserwacja przejścia dla pieszych i wjazdu do galerii i osiedla) 4. 3x kamera stacjonarna na rondzie Ciechowiczów (obserwacja przejść dla pieszych na ul. Strzeszyńskiej i Druskienickiej, rejonu szkoły podstawowej)

W ramach projektu zakłada się zakup dwóch macierzy dyskowych oraz budowę około 1,4 km trasy kanalizacji kablowej wraz z kablami - 1400 m od skrzyżowania Lutycka/Strzeszyńska do ronda Ciechowiczów

Projekt zakładany jest jako początek rozbudowy systemu monitoringu miejskiego na Podolanach, pozwoli na doprowadzenie infrastruktury teletechnicznej na Podolany i rozbudowę systemu w przyszłości o kolejne etapy/lokalizacje. Projekt pozwoli także na późniejsze bezproblemowe i tańsze włączenie do systemu monitoringu rejonu Strzeszyna i okolic Szpitala na ul. Juraszów.

Informacja z WZKiB: "istnieje możliwość wykorzystania włókien w istniejącym kablu światłowodowym (właścicielem jest podmiot zewnętrzny) na skrzyżowaniu ulic Lutycka/Strzeszyńska. Nie ma zatem potrzeby budowy kanalizacji od skrzyżowania Kurpińskiego/Wojciechowskiego. Proszę zatem w kosztach inwestycji policzyć koszty budowy kanalizacji na odcinku od skrzyżowania Lutycka/Strzeszyńska do punktów z lokalizacją kamer + koszty kamer z instalacją."
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Strzeszyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Od skrzyżowania Lutycka/Strzeszyńska do ronda Cichowiczów
Potencjalni odbiorcy projektu
Głównie mieszkańcy Podolan, mieszkańcy odwiedzający dzielnicę. W kolejnych etapach mieszkańcy Strzeszyna oraz sąsiadujących osiedli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Podolan. Kamery zostaną zlokalizowane przy przejściach dla pieszych i głównych skrzyżowaniach, poprawiając bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz spowodują ograniczenie przestępczości. Kamery zostaną zlokalizowane wzdłuż głównej ulicy, czyli ul. Strzeszyńskiej. Mieszkańcy poczują się bezpieczniej w okolicy. System może być w kolejnych latach rozbudowywany, najdroższy jest pierwszy etap, w którym należy doprowadzić infrastrukturę teletechniczną na Podolany, który stanowi przedmiotową inwestycję.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
12 x Kamera panoramiczna (w cenę wliczona cena zakupu urządzenia i licencji, montaż oraz uruchomienie transmisji) 240 000
2 x Macierz dyskowa (jedna macierz dyskowa umożliwia archiwizowanie obrazu dla ok. 10 kamer) - zapas pod kolejne etapy 140 000
1,4 km trasy kanalizacji kablowej z kablami (140 000zł/km) 196 000
SUMA: 576 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 35 000
Dodatkowe załączniki
Trasa kanalizacji teletechnicznej Trasa kablowa.png
Lokalizacja kamer Lokalizacja kamer Podolany.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartosz Piasta
Adres email bartek115@poczta.onet.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwą jednostką do oceny projektu pod katem merytorycznym jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zaproponowana kwota powinna być wystarczająca do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Obawy WZKiB zawiązane są z zaproponowaną kwotą na utrzymanie infrastruktury w trakcie kolejnych 5 lat. Koszt samej energii elektrycznej to w dużym uproszczeniu ok. 60-80 zł za jedną kamerę miesięcznie. Sumarycznie dla 12 kamer koszt samej energii elektrycznej to ok. 43-58 tys. zł w trakcie 5-letniej eksploatacji. Zatem zaproponowana kwota nie obejmuje kosztów bieżącego utrzymania w postaci remontów, konserwacji, okresowego czyszczenia kamer oraz amortyzacji sprzętu. WZKiB szacuje, że "czas życia" aktualnie montowanych kamer to 5-8 lat. Po tym okresie kamery należy wymieniać na nowe.
  Zespół Obradował w składzie: Michał Klupś
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 576 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 35 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 576 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 120 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Podolany w składzie: Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Dorota Cymerys, Danuta Trzebowska, Krzysztof Ratajczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.