Snooker w Szkole Podstawowej nr 64


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Snooker w Szkole Podstawowej nr 64
Skrócony opis projektu
Wprowadzenie bezpłatnych zajęć ze snookera w Szkole Podstawowej nr 64 w Poznaniu.
Opis projektu
W ramach projektu zostaną nabyte dwa sześciostopowe składane stoły do snookera. Wskazani przez szkołę nauczyciele zostaną odpowiednio przeszkoleni, aby od roku szkolnego 2019/2020 samodzielnie prowadzić zajęcia dla dzieci. Docelowo treningi będą odbywać się minimum dwa razy w tygodniu.

Celem projektu na 2019 rok jest popularyzacja snookera wśród dzieci w wieku 6-11 lat oraz umożliwienie tymże dzieciom odkrycia i rozwijania talentu w tej szczególnej, dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie sportu.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:
- zaopatrzenie szkoły w odpowiedni sprzęt (stoły, kije, bile, kredy itd.),
- przeszkolenie wyznaczonych przez władze szkół pracowników w celu pozyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia zajęć ze snookera dla dzieci w tym wieku,
- prowadzenie regularnych zajęć ze snookera dla wszystkich chętnych dzieci,
- organizację turniejów wewnątrzszkolnych.

Ramowy harmonogram realizacji projektu (daty w 2019):
- styczeń do połowy marca: nabycie stołów,
- połowa lutego do końca maja: szkolenia dla pracowników szkół,
- czerwiec: ewentualny program pilotażowy z udziałem dzieci,
- wrzesień do grudnia: zajęcia w szkołach dla dzieci (minimum we wrześniu zalecane jest zewnętrzne wsparcie merytoryczne),
- grudzień: turnieje wewnątrzszkolne (możliwe wsparcie organizacyjne).
Zakładany zakres szkoleń dla pracowników (nauczycieli) i zajęć prowadzonych dla dzieci:
- przeszkolenie pracowników szkoły: po 10 godzin na osobę. Pracownicy na zakończenie szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe/manuale do późniejszego wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi,
- zajęcia dla dzieci w okresie wrzesień - grudzień 2019: 8 grup po 4 dzieci, każda grupa po 2 razy w tygodniu po 45 minut..
Zwieńczeniem realizacji projektu na rok 2019 będzie przeprowadzenie turniejów wewnątrzszkolnych (grudzień).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os.Orła Białego 120

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 64 im.Marii Konopnickiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Głównie dzieci klas 0-3, a także ich rodzice.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Snooker jest sportem uczącym skupienia, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, systematyczności, szacunku dla rywala, zasad fair-play, a nawet geometrii i arytmetyki. Świetnie też przygotowuje młodych ludzi do pozytywnego reagowania na sytuacje stresowe oraz nieprzejmowania się tymi niekorzystnymi zdarzeniami, na które nie ma się wpływu. Jest ponadto doskonałą alternatywą dla tych dzieci, które uwielbiają rywalizację sportową, ale nie posiadają wybitnych predyspozycji atletycznych.

Praktyka pokazuje, że liczba dzieci z predyspozycjami do gier bilardowych nie jest w Polsce mniejsza niż w Europie. Realizacja projektu umożliwi odkrycie talentów, które na zawsze pozostawałyby uśpione.

Od strony merytorycznej wdrażanie projektu będzie koordynowane przez p. Przemka Kruka - topowego eksperta od snookera w kraju, komentatora Eurosportu, kiedyś czołowego zawodnika i byłego reprezentanta Polski.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie koordynatora 6 720
Zakup składanych stołów do snookera i osprzętu, transport, instalacja 13 100
Szkolenie nauczycieli 4 000
Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia 20 160
Organizacja, prowadzenie i nagrody w turniejach wewnątrzszkolnych 4 688
Materiały informacyjne 1 500
SUMA: 50 168
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 050
Dodatkowe załączniki
Opis projektu snooker SP64 SP64 opis snooker.pdf
Zgoa na realizację projektu SP64 SP64 Zgoda na realizajce projektu snooker.jpeg
Kosztorys projektu SP64 SP64 wst_pny kosztorys snooker.pdf
Zdjęcia stołu do snookera dostosowanego do potrzeb dzieci zdjecia stolu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ryszard Słodzinka
Adres email piotr.slodzinka@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 50 168 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 050 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 70 200 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: 1. Maria Chomicz 2. Katarzyna Cieślewicz - Galas 3. Małgorzata Dolata 4. Iwona Dolata 5. Ewa Dziamska 6. Łukasz Kapustka 7. Dominik Łagowski 8. Piotr Łozyniak 9. Teresa Mnich 10. Szymon Ossowski 11. Lesław Rachwał 12. Piotr Zbyszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.