Stare Miasto chce być fit


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Stare Miasto chce być fit
Skrócony opis projektu
Darmowe zajęcia fitness i nordic walking dla dorosłych mieszkańców Starego Miasta
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie ponad 500 godzin bezpłatnych zajęć sportowych dla dorosłych mieszkańców Poznania. Zajęcia odbywać się będą w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych na siłowniach zewnętrznych oraz marszu nordic walking na terenach zielonych. Uczestnikiem projektu może być każdy dorosły Poznaniak. Grupy będę podzielone według wieku. Docelowo utworzone zostaną dwie grupy seniorów na dwóch wybranych w tym rejonie siłowniach zewnętrznych oraz jedna grupa osób pełnoletnich (nie przekraczających 50 roku życia). Na zajęciach nordic walking podział będzie wyglądał podobnie. Jedna grupa będzie utworzona wyłącznie dla seniorów, a druga dla osób pełnoletnich (nie przekraczających 50 roku życia). Dodatkowo planowane są warsztaty z samoobrony oraz pierwszej pomocy przedmedycznej (dwukrotnie w trakcie trwania projektu) oczywiście dla wszystkich uczestników zajęć sportowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Siłownie zewnętrzne na terenie Starego Miasta oraz tereny zielone, Park Wieniawskiego, Park Marcinkowskiego oraz tereny nad Wartą

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zajęcia odbywać się na terenie Starego Miasta w miejscach opisanych powyżej
Potencjalni odbiorcy projektu
Mężczyźni oraz kobiety w wieku 18-50 lat oraz seniorzy powyżej 50 roku życia
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ten zakłada kompleksowe zajęcia sportowe dla wszystkich dorosłych mieszkańcach Starego Miasta. Nikogo ten projekt nie będzie wykluczać. Dlaczego takie zajęcia są potrzebne Poznaniakom? Ćwiczenia na siłowniach zewnętrznych w połączeniu z marszem nordic walking dają niesamowite rezultaty w walce z nadwagą i otyłością, mają korzystny wpływ na kondycję i są coraz częściej zalecane przez lekarzy- kardiologów, ortopedów czy też diabetologów. Te zajęcia poprawiają również samopoczucie, umożliwiają pracę w grupie, a samo należenie do niej może mieć pozytywny wpływ na uczestników projektu. Podsumowując, zajęcia te służą poprawie kondycji, sprawności ogólnej, utracie tkanki tłuszczowej oraz budowie tkanki mięśniowej, redukują stres i są świetną formą rehabilitacji, na którą czasami trzeba czekać miesiącami. Poza aspektem zdrowotnym poprawiają samopoczucie i dają energię na kolejny dzień. "Stare Miasto chce być fit" to projekt, którego wszyscy oczekują
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie dla instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia 52 000
Wynagrodzenie dla osób pomagających w realizacji projektu (księgowość, koordynacja, promocja zajęć) 14 000
Sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć 4 500
Promocja zajęć (ulotki, plakaty) 1 200
SUMA: 71 700
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mirosława Janik
Adres email mirkajanik19@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 71 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 71 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Natalia Chojara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.