Warownia Arciszewskiego zieloną enklawą Starołęki


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Warownia Arciszewskiego zieloną enklawą Starołęki
Skrócony opis projektu
Kontynuacja prac w celu stałego udostępnienia pomieszczeń i wydzielonych stref na potrzeby lokalnej społeczności.
Opis projektu
Projekt jest kontynuacją podjętych przez wolontariuszy działań, które zostały wsparte przez Miasto w 2017 roku. W tym czasie obiekt zyskał stałego opiekuna w postaci Stowarzyszenia Porozumienie dla Twierdzy Poznań. Dzięki środkom z poprzedniej edycji PBO, do końca roku 2018 zostanie mu przywrócone ogrodzenie w pierwotnej formie, co umożliwi przystąpienie do dalszych prac rewitalizacyjnych (udrożnienie odpływów prawej części fosy w odcinku barkowym i szyjowym, zabezpieczenie przed dalszą degradacją murów skarpowych itp.). Przed przystosowaniem do nowych funkcji, priorytetem jest dalsze zabezpieczenie Fortu pośredniego Ia / Warowni Krzysztofa Arciszewskiego przed dalszą dewastacją oraz prowadzenie rewitalizacji mającej na celu otwarcie go nie tylko podczas krótkich imprez nastawionych na turystów, ale by zaczął służyć lokalnej społeczności. Te nowe funkcje noszące znamiona miastotwórcze, będą w przyszłości coraz ważniejsze. Obiekt musi więc zacząć odpowiadać ogólnie przyjętym standardom (stały węzeł sanitarny, pomieszczenie na wielopokoleniowe spotkania, pomieszczenie gospodarcze do przechowywania niezbędnych narzędzi itp.). Każde kolejne działanie tego typu będzie skutkować podniesieniem jego wartości i atrakcyjności, tym samym poprawiając perspektywę wykorzystania go w celu rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych. Stałe przebywanie przedstawicieli lokalnej społeczności i system monitoringu pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa samego obiektu, jak i jego najbliższej okolicy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Gołężycka u zbiegu z ulicą Warowną.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Fortu pośredniego Ia / Warowni Krzysztofa Arciszewskiego, wraz z otaczającą go działką forteczną.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy Poznania, ale głównie okolicznych osiedli mieszkaniowych. Porządkowane i udostępniane pomieszczenia będą również wykorzystywane przez środowiska uczestniczące w rewitalizacji obiektu. Umożliwi to otwarcie kolejnych przestrzeni dla ruchu turystycznego i wpisuje się w ogólny projekt rozbudowy na funkcjonującym już Poznańskim Szlaku Fortecznym.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Fort pośredni Ia - Warownia Krzysztofa Arciszewskiego, wchodzi w skład obiektów zewnętrznego pierścienia XIX-to wiecznej poznańskiej twierdzy fortowej. Wraz z otaczającą go nieomal pierwotną działką forteczną, jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie prawnej.
Pierwsze prace zabezpieczające obiekt i hamujące jego degradację zostały poczynione i są kontynuowane społecznie, a wsparte finansowo dzięki PBO2017. Zaprzestanie tych prac może spowodować nieodwracalne skutki. Tak ze względów technicznych (osuwanie się skarp, przemarzanie zawilgoconych ścian, niszczenie elementów przez zieleń inwazyjną itp.), ale również społecznych (spadek zainteresowania wolontariuszy czy zniechęcenie okolicznych mieszkańców). Dzięki środkom i przychylności lokalnych władz, grupy te będą kontynuować działania. Podniesie to atrakcyjność obiektu i będzie latami podnosić jego standard poprzez rozbudowę infrastruktury. Realizacja projektu przyczyni się do zabezpieczenia obiektu i przystosowania do nowych funkcji.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Inwentaryzacja porównawcza elementów ziemnych (geodezyjna) sprawdzająca stan faktyczny z posiadaną dokumentacją.
Oczyszczenie, zabezpieczenie i odtworzenie studni fortecznej (z przeznaczeniem do użytkowania).
Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnych funkcji węzła sieci bramnej, wraz z odtworzeniem głównej bramy wjazdowej.
Analiza stanu aktualnego pomieszczeń koszar szyjowych i aranżacja ich do aktualnych funkcji.
Przygotowanie i oddanie do użytku pierwszych pomieszczeń (np. wartowni i kaponiery szyjowej).
Zaprojektowanie i wykonanie węzła sanitarnego (w oparciu o istniejące szambo i studnię).
Kontynuacja zabezpieczenia obiektu poprzez przywrócenie pierwotnych grodzeń, barier i zamontowanie monitoringu.
Bieżące prace porządkowe, obsługa techniczna itp.
500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Stowarzyszenia Porozumienie dla Twierdzy Poznań. Rekomendacja_PDTP.pdf
Wizualizacja - widok obiektu fort1a-widok.jpg
Obiekt podczas prac porządkowych. DSCN6423.JPG
Wygląd sieni bramnej. DSCF2791.JPG
Wygląd zewnętrzny kaponiery szyjowej. WP_20170929_065.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Andrzejak
Adres email ulan.poznanski@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Gospodarki Komunalnej (ZKZL).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie ZKZL sp. z o .o. POK 5 po zapoznaniu się z zakresem prac przedstawionych w składowych projektu informuje, że w pełni akceptuje i popiera zasadność ich wykonania. Realizacja projektowanych robót zapobiegnie przede wszystkim degradacji obiektu oraz pozwoli na jego przystosowanie do nowych ważnych społecznie funkcji. Nie wnosimy również uwag do wartości kosztów wykonania prac przedstawionych w projekcie.
  Zespół Obradował w składzie: Adrian Kaczmarek, Adrian Konieczny
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 250 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo rekomenduje realizację projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.