Mobilny Parkiet do Tańca


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Mobilny Parkiet do Tańca
Skrócony opis projektu
Łatworozkładalny parkiet do tańca w plenerze oraz pomieszczeniach zamkniętych.
Opis projektu
Podstawowym celem projektu jest promowanie tańca jako alternatywnej formy aktywnego spędzania czasu, przynoszącej liczne i różnorodne korzyści indywidualne i społeczne, integracja międzypokoleniowa, oraz zapoznawanie uczestników ze tańcami. Taniec jako niegdysiejsza forma spędzania czasu zepchnięty został do "dyskotekowego konta", podczas gdy w Poznaniu istnieje wiele "ukrytych" alternatyw: Dom Tańca, Crazy Swing, Balfolk Poznań
Największe nawet inicjatywy taneczne jak Potańcówka otwierająca Ethno Port Festival, gromadząca kilkaset uczestników (pomimo odpłatności), milongi oraz balfolki na tarasie Arkadii, potańcówki w ramach Rzeka Żywa, Polskiego placu zabaw pozbawione są dobrej jakości parkietu do tańca, który zapewniłby początkującym odpowiednie bezpieczeństwo, a zaawansowanym pozwolił na dłuższe czerpanie przyjemności z tańca.
W Poznaniu powstaje wiele siłowni zewnętrznych, dróg rowerowych oraz inna infrastruktura promująca ruch. Dlaczego więc nie parkiet? Tak w oczekiwaniu na powrót do Poznania miejsca jakim kiedyś był Szeląg...
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Taras Arkadii, ul. Ratajczaka 44

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Taras Arkadii
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, którym zależy na spędzaniu czasu w ruchu oraz nawiązywaniu nowych znajomości.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Poznaniu brakuje dobrej jakości parkietu do organizowania potańcówek w plenerze. Brak stałego miejsca, które mogłoby pełnić rolę pokazania działających w mieście inicjatyw tanecznych i zachęcenia zwykłego przechodnia do spróbowania tej fantastycznej formy relaksu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Parkiet składany 63 340
Wózki magazynowo transportowe - 5 sztuk 5 842
SUMA: 69 182
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
oferta cenowa oferta.jpg
dane techniczne Dane techniczne pod_oga Macarena.pdf
uwaga od producenta uwaga.jpg
możliwe konfiguracje MACARENA WYMIARY POD_OGI.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sławomir Czyżewski
Telefon +48 600 487 246
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Gospodarki Komunalnej - ZKZL.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W uzgodnieniu z wnioskodawcą zmieniono lokalizację na ul. Grunwaldzką 22. ZKZL sp. z o.o. zaznacza jednocześnie, że w okresie letnim 2018 roku, budynek dawnego kina "Olimpia" był przedmiotem użyczenia na potrzeby "Sceny Roboczej".
  Zespół Obradował w składzie: Adrian Kaczmarek
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 69 182 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 69 182 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 250 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.