Wybieg dla psów na Osiedlu Świerczewo


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Wybieg dla psów na Osiedlu Świerczewo
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie istniejącego "terenu zielonego" na potrzeby wybiegu dla psów na Osiedlu Świerczewo.
Opis projektu
W ramach projektu planowane jest postawienie ogrodzenia otaczającego obszar 0,26 ha wraz z dwiema "śluzami" wejściowymi, zainstalowanie czterech ławek dla właścicieli psów i dwóch koszy na psie odchody, dodatkowo wykonanie nasadzeń drzew. Dzięki temu powstanie miejsce, w którym właściciele czworonogów będą mogli bezpiecznie spuścić swoich podopiecznych ze smyczy, a czworonogi będą mogły się "wyszaleć".
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Trawnik pomiędzy ulicą Buczka a ulicą Zamoyskiego.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wschodnia część działki 4/1, arkusz 32, numer obrębu: 60, nazwa obrębu: Dębiec
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt odpowiada głównie na potrzeby właścicieli psów oraz samych czworonogów zamieszkałych na terenie naszego osiedla. Będzie miał również wpływ na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców dzięki zmniejszeniu ilości psów biegających bez smyczy po terenie osiedla poza samym wybiegiem.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na terenie Osiedla mieszka bardzo dużo właścicieli psów. Sprzyja temu charakter osiedla, gdzie znajdują się głównie domy "jednorodzinne," bądź tzw. bliźniaki z ogrodami. I nie ma aktualnie żadnego miejsca, w którym bezpiecznie dla samego psa, innych psów oraz przechodniów, można było spuścić psa ze smyczy. Taki wybieg jest również idealnym miejscem na bezpieczną socjalizację psów, czyli kształtowania takich zachowań, które ułatwiają im nieagresywną koegzystencję. Dodatkowo jego powstanie wpłynie na ograniczenie ilości psich odchodów poza samym wybiegiem. Planowane miejsce jest już regularnie koszone, co znacząco obniży dodatkowe koszty utrzymania nowego obiektu, a dla samych psów trawa jest bardziej przyjaznym podłożem niż inne podłoża.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wygrodzenie terenu ogrodzeniem z siatki plecionej z furtkami, bramą techniczną (wraz z kosztem siatki) plus przygotowanie terenu. 31 450
Ławki i kosze na śmieci (z montażem). 9 840
Tablice z regulaminem/oznakowanie 6 426
Przygotowanie projektu ze zgłoszeniem do Wydziału Urbanistyki. 5 400
Nasadzenia drzew. 4 860
SUMA: 57 976
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 17 000
Dodatkowe załączniki
Mapy Lokalizacja projektowanego wybiegu dla ps_w Swierczewo do PBO2019.pdf
Kosztorys Kosztorys wybiegu dla psow Swierczewo.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Slawomir Szlinke
Adres email slawomir.szlinke@interia.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.07.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna – środki zostaną przyjęte do budżetu WJPM. Realizacja wniosku przyczyni się do zwiększenia komfortu mieszkańców osiedla, poprzez zmniejszenie ilości psich odchodów na chodnikach i terenach zielonych. Właściciele czworonogów zyskają miejsce, w którym bez obaw dla przechodniów czy samych zwierząt, będą mogli spuścić psy ze smyczy. Nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane zadanie, została przekazana Osiedlu Świerczewo do korzystania Zarządzeniem Nr 489/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z 17.07.2017 r. celem urządzenia na niej ogólnodostępnego terenu sportowo - rekreacyjnego. Obiekt utrzymywany będzie ze środków Osiedla Świerczewo. Wnioskodawca mailem z 26.07.2018 r. zaakceptował propozycję Wydziału dot. rezygnacji z oświetlenia wybiegu oraz ponownie oszacowane koszty zadania, do których doliczono wykonanie oznakowania zrealizowanego projektu PBO. Wobec dużej liczby zadań zaplanowanych do realizacji na terenach przekazanych Osiedlom, których realizatorem będzie WJPM oraz ze względu na ograniczone zasoby kadrowe w zakresie prowadzenia inwestycji w Wydziale, realizację zadania planuje się w ciągu 2 kolejnych lat budżetowych.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 57 976 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 17 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 52 976 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 17 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Anna Bartoszewicz-Sarna, Przemysław Marciniak, Błażej Szymański
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.