Zmieniamy Wildę na lepsze: odnowiona ul.Kilińskiego


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Zmieniamy Wildę na lepsze: odnowiona ul.Kilińskiego
Skrócony opis projektu
Remont chodników, nasadzenia i uporządkowanie ruchu oraz parkowania na ul. Jana Kilińskiego na Wildzie
Opis projektu
Projekt dotyczy: remontu chodników, krawężników, uporządkowania ruchu i parkowania, zamontowania koszy na śmieci i psie odchody, nowych nasadzeń drzew na całej długości ul. Jana Kilińskiego i wyznaczenia kontrapasu dla ruchu rowerowego na ulicy.


Wilda to naprawdę piękna dzielnica. Ma wspaniałą lokalizację i wszystko czego trzeba do życia w mieście. Ma też niestety wiele brudnych i zaniedbanych ulic. Jedną z nich jest ul. Kilińskiego. Stan chodników jest TRAGICZNY, ulica brudna i praktycznie pozbawiona zieleni.
Remont pozwoli wydobyć piękno starych, zabytkowych elewacji kamienic, aby mogli je podziwiać nie tylko mieszkańcy ulicy. Warto dodać, że kamienice na Kilińskiego powstawały na początku XX wieku, w tym samym czasie, co kamienice Paryża, Rzymu i innych europejskich stolic. Budynki zaprojektowane i wybudowane zostały przez przedwojennych mistrzów Ryszarda Mendelskiego oraz Oskara Steinkena, a ozdobione przez Ryszarda Sworowskiego. Ważne w projekcie są nasadzenia – zieleń na ulicach to to czego szczególnie brakuje naszej dzielnicy. Każde nowe drzewo poprawia jakość powietrza. Remont poprawi wizerunek okolicy i całej dzielnicy, podnosząc jej atrakcyjność.
Projekt pomoże także usprawnić i uporządkować parkowanie na ulicy. Dobrym pomysłem, ze względu na ostatnie wypadki na ulicy oraz bliskość szkoły, przedszkola i żłobka jest zamontowanie progów zwalniających i objęcie jej strefą zamieszkania (co również porządkuje kwestie parkowania i ograniczenia prędkości).
Kolejny raz wraz z grupą mieszkańców, którzy tak jak ja kochają to miejsce starać się będziemy o pozyskanie środków z PBO. Bardzo prosimy o Państwa głosy bo to one w ostateczności decydują o wszystkim. Liczymy, że dzięki waszym głosom zmienimy Wildę na lepsze a zaczniemy od Kilińskiego !
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Cała długość ulicy Kilińskiego - od ul. 28 czerwca 1956 roku do ul. Ignacego Prądzyńskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

nie dotyczy
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy ul. Jana Kilińskiego - około 1500 osób. Potencjalnie wszyscy mieszkańcy okolicznych ulic (Wybickiego, Sikorskiego, Kosińskiego, Krzyżowa) i Wildy - przechodnie. Realizacja projektu szczególnie przysłuży się osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz rodzinom z małymi dziećmi, gdyż obecnie w wielu miejscach nie można przejechać np. wózkiem, łatwo się potknąć i przewrócić.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ulicy, a szczególnie dzieci, związanego z użytkowaniem i ruchem na ulicy. Obecny stan nawierzchni chodnika wymaga pilnego remontu. Parkowanie wymaga uporządkowania. Wskazane jest także ograniczenie prędkości na ulicy. Bardzo liczne wyłomy i ubytki w nawierzchni są uzupełniane czym popadnie. W wielu miejscach jest problem, aby przejechać wózkiem dziecięcym czy inwalidzkim. Łatwo się potknąć, przewrócić, skręcić nogę. Ulica i chodniki są szare i zaniedbane. Brak zieleni i koszy na śmieci praktycznie na całej długości ulicy. Ulica jest zaśmiecona i bardzo zanieczyszczona psimi odchodami. Psie stacje z koszami na odchody oraz kosze na śmieci mogą pomóc rozwiązać ten problem, a każde nowo nasadzone drzewo poprawiać będzie złą jakość powietrza w dzielnicy. Rewitalizacja nawierzchni pomoże także wyeksponować odnowione elewacje części kamienic, a pozostałych zmobilizuje do ich wykonania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont chodników na całej długości ulicy - około 2000 m2 wraz z oznaczeniem miejsc postojowych 500 000
Zamontowanie nowych koszy na śmieci (8 szt.) i psie odchody (2 szt.). 10 000
Nasadzenie nowych drzew - gatunki mrozoodporne, odporne na zanieczyszczenie powietrza i pobierające dużo dwutlenku węgla - do 16 szt. wraz z 3 letnią pielęgnacją 25 000
Wyznaczenie kontrapasu dla ruchu rowerowego 12 000
Zamontowanie 2 progów zwalniających 15 000
Postawienie znaku – strefa zamieszkania 1 000
SUMA: 563 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Chodnik 1 Zdj_cie 1.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko ANNA ZIÓŁKOWSKA
Adres email ania.ziolkowska@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 563 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.