Bezpieczny wypad na lody


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Bezpieczny wypad na lody
Skrócony opis projektu
Montaż licznika czasu zmiany świateł na przejściu między Sołaczem a Kościelną.
Opis projektu
Projekt polega na montażu dwóch liczników, które będą odmierzać czas pozostały do zmiany świateł na przejściu dla pieszych między ulicami Kościelną i Nad Wierzbakiem. W ramach projektu przygotowana także zostanie potrzebna dokumentacja oraz zostanie wykonane dostosowanie aktualnie wykorzystywanego na skrzyżowaniu systemu sterowania sygnalizacją w celu umożliwienia montażu liczników.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Nad Wierzbakiem

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przejście dla pieszych przy wiadukcie
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Sołacz udający się w kierunku ul. Kościelnej. Mieszkańcy północno-wschodnich Jeżyc udający się do Parku Sołackiego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Między ulicami Kościelną oraz Nad Wierzbakiem ma miejsce spory ruch pieszych wynikający z chęci skorzystania z oferty gastronomicznej na ulicy Kościelnej przez mieszkańców os. Sołacz oraz wizyt w parku Sołackim mieszkańców pobliskiej części Jeżyc. Wiele osób korzysta z przejścia znajdującego się tuż za wiaduktem, po stronie os. Sołacz. Na przejściu tym czas oczekiwania na światło zielone dla pieszych jest bardzo długi. Dodatkowo zamontowane przyciski 'wymuszające' zmianę często są pozbawione sprawnej sygnalizacji ich stanu. W efekcie osoby stojące przy przejściu dłuższy czas bardzo często mają wątpliwości co do poprawnego działania sygnalizacji na przejściu, przez co wiele osób decyduje się na przechodzenie przez ulicę na czerwonym świetle. Zamontowane liczniki dawałyby dodatkową informację o sprawności sygnalizacji oraz wskazując długi czas do zmiany skłaniały wiele osób do poczekania lub skorzystania z innych przejść dla pieszych w pobliżu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dwa liczniki wraz z montażem i dostosowaniem aktualnych sygnalizatorów. 5 000
Projektu zmian w sygnalizacji oraz systemu sterowania sygnalizacją na skrzyżowaniu. 4 000
Dostosowanie systemu sterowania sygnalizacją na skrzyżowaniu. 8 000
SUMA: 17 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maciej Bielat
Adres email mbielat@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwa jednostką do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.05.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest niezgodny z zasadami PBO19, ponieważ projekt jest sprzeczny z polityką Miasta Poznania (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13, lit. e). Instalacja liczników na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną ma zasadność, gdy sterowanie sygnalizacją odbywa się za pomocą programu stało czasowego tzn. każdy kierunek otrzymuje z góry określony niezmienny czas sygnału zielonego, niezależnie od ruchu. Należy zauważyć, że we wnioskowanej lokalizacji sygnalizacja świetlna działa w programach akomodacyjnym wykorzystując urządzenia detekcji, gdzie sterowanie jest zależne od ruchu i urządzenie sterujące może skrócić lub wydłużyć czas trwania sygnału zielonego na danym wlocie czy przejściu dla pieszych lub w przypadku wykrycia autobusu opóźnić obsługę danej grupy użytkowników. Właśnie ze względu na zmienną długość sygnału zielonego niewskazana jest instalacja przedmiotowych liczników, które mogłyby dezorientować kierowców i pieszych, a tym samym negatywnie wpływać na bezpieczeństwo.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 17 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.