PODOLANY Szkoła Podstawowa 62: termomodernizacja/nowa elewacja


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
PODOLANY Szkoła Podstawowa 62: termomodernizacja/nowa elewacja
Skrócony opis projektu
Ocieplenie budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 62-nowa elewacja i remont strefy wejścia.
Opis projektu
Ocieplenie budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 62 na Podolanach poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu. Założenia estetyczne wg koncepcji pracowni architektonicznej ŚNIADEK+ŚNIADEK ARCHITEKCI- tynk w ciepłej bieli, akcenty kolorystyczne, nawiązania do patrona szkoły. Remont strefy wejścia do szkoły.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Druskiencka 32

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 62
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i pracownicy szkoły, wszyscy mieszkańcy osiedla.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Audyt energetyczny budynku (będący w posiadaniu dyrekcji szkoły) wykazał znaczące oszczędności kosztów ogrzewania po przeprowadzeniu termomodernizacji. Poprawa sposobu ogrzewania budynku wpłynie na jakość nauczania i przebywania dzieci w szkole.
Koncepcja rozbudowy szkoły opracowana przez ŚNIADEK+ŚNIADEK ARCHITEKCI zaproponowała podniesienie estetyki "starej" części szkoły dzięki nowemu wyglądowi elewacji. Aktualnie budynek jest typową szkołą budowaną w czasach komunistycznych - należy poprawiać wygląd przestrzeni publicznej i strefy wejścia do szkoły.
Projekt nie generuje kosztów, ponieważ audyt energetyczny budynku wykazał roczną oszczędność kosztów energii rzędu minimum 30% (w zależności od wybranego wariantu).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
termomodernizacja budynku dydaktycznego (wg audytu energetycznego budynku) 525 000
remont strefy wejścia do szkoły 50 000
koszty projektu i przetargu 20 000
SUMA: 595 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Koncepcja estetyki elewacji Śniadek&Śniadek SP62_elewacja_wg_koncepcji_Sniadek&Sniadek_1.PNG
Koncepcja estetyki elewacji Śniadek&Śniadek SP62_elewacja_wg_koncepcji_Sniadek&Sniadek_2.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dorota Cymerys
Adres email cymerys.dorota.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji ze względu na fakt, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 26 czerwca 2018 r. zadanie to ( rozbudowa SP nr 62) będzie realizowane w latach 2019-2021. Regulamin PBO stanowi, iż nie rekomenduje się pozytywnie projektów, które są już przewidziane w budżecie miasta.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.