Słowiańska - bezpieczna, lokalna, rowerowa, nowoczesna


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Słowiańska - bezpieczna, lokalna, rowerowa, nowoczesna
Skrócony opis projektu
Kosmetyczne zmiany na Słowiańskiej - nowe przejście dla pieszych, droga rowerowa i uporządkowane parkowanie.
Opis projektu
Propozycja ta zakłada wprowadzenie kompleksowych rozwiązań na ulicy Słowiańskiej, które wprowadzą harmonię między ruchem pieszym, rowerowym i samochodowym - przede wszystkim upłynniając ruch i zrównoważając te 3 środki transportu poprzez:
- optyczne zwężenie jezdni, dzięki wyznaczeniu ścieżki rowerowej, co wpłynie na bezpieczeństwo pieszych, płynniejszy ruch i zmniejszenie hałasu. Parkowanie prostopadłe na południowej stronie ulicy zorganizowane jest w taki sposób, że samochody mają o 1,5 więcej miejsca na długość niż jest to potrzebne do skutecznego zaparkowania auta. Daje to dużo wolnej przestrzeni pod inwestycję rowerową. Po północnej stronie ulicy również jest parkowanie prostopadłe, z którego można zrezygnować na rzecz ścieżki rowerowej. Ściezka rowerowa połączona by była z zejściami do podziemnego przejścia przy przystanku Słowiańska, dzięki czemu możliwy będzie dalszy tranzyt rowerowy w stronę centrum
- wprowadzając przejście dla pieszych przez Słowiańską w miejscu gdzie go brakuje tj. na wysokości ulicy Anny German (dawniej Leńskiego) w taki sposób aby można było przejść przez Słowiańską idąc wprost w ulicę Pszczelną wraz z azylem dla pieszych
- wytyczając ścieżkę rowerową po obu stronach ulicy na odcinku Słowiańskiej między ul. Księcia Mieszka I a ul. Murawa
- porządkując parkowanie pojazdów na odcinku między Księcia Mieszka I, a ul Murawa, w taki sposób, że wprowadza się parkowanie równoległe lub wykorzystuje się dużo wolnego miejsca po południowej stronie ulicy na ścieżkę rowerową
- testowo wyłącza się sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Słowiańskiej z ulicą Pasieka z uwagi na to, że służy ona jedynie pieszym zatrzymując jadące auta, którzy znacznie płynniej by przechodzili bez tej sygnalizacji, co się zresztą dzieje na przejściu dla pieszych 300 m dalej w stronę wschodnią. Ulica Pszczelna jest ulicą nieuczęszczaną przez samochody, dlatego sygnalizacja niepotrzebnie każe stać samochodom i pieszym. Na Winogradach kierowcy kulturalnie przepuszczają pieszych i w tym wypadku też to będzie możliwe.
- połączenie chodnikiem ulicy Pszczelnej z ulicą Słowiańską
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Słowiańska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Odcinek ulicy między ulicami Księcia Mieszka I, a ulicą Murawa
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Przyjaźni, mieszkańcy osiedla Stare Winogrady, członkowie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady. Osoby przemieszczające się z obszernego osiedla Przyjaźni w stronę Starych Winograd.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Aktualnie ulica Słowiańska dzieli zamiast łączyć. Nie jest przyjazna dla rowerów mimo posiadania u zbiegu ulicy Słowiańskiej i Zagonowej stacji roweru miejskiego. Mieszkańcy pragną, aby to była spokojna, lokalna ulica, przez którą piesi mogą swobodnie przechodzić, zaś samochody i rowery poruszać się płynnie. Ulica ma niewystarczającą ilość przejść dla pieszych, co zmusza pieszych, którzy np. idą z przystanku tramwajowego Pasieka ulicą Pszczelną do przechodzenia przez Słowiańską w niedozwolonym miejscu w taki sposób, aby dostać się na osiedle Przyjaźni. Warto podkreślić, że ulica Pszczelna jest najkrótszą drogą z przystanku tramwajowego na ulicy Winogrady na osiedle Przyjaźni. Natomiast przejście dla pieszych przy nieuczęszczanej przez auta ulicy Pszczelnej niepotrzebnie zmusza pieszych i samochody do stania. Kosmetyczne zmiany na ulicy Słowiańskiej mogą znacznie poprawić jakość życia mieszkańców. Ulica ta z założenia nie jest ulicą tranzytową, stąd po drobnych zmianach ulica ta może połączyć ze sobą ciaśniej osiedle Stare Winogrady z Nowe Winogrady Południe.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Droga rowerowa na odcinku Księcia Mieszka - Anny German (w przyszłości do ul. Murawa), 600 m2 w jedną stronę, łącznie 1200 m2 x 350 zł (koszt może być znacznie niższy z uwagi iż słowiańska jest na tyle szeroka, że umożliwia wytyczenie drogi na obecnej jezdni) 420 000
2. wyznaczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię o szerokości 6,0m 2 000
3. Ustawienie 2 znaków przejście dla pieszych 1 000
4. Chodnik łączący Słowiańską z ulicą Pszczelną - 40 m2 x 350 zł za m2 14 000
5. Prace drogowe związane z reorganizacją parkowania, wytyczeniem ścieżki rowerowej, nowego przejścia dla pieszych i wyłączenie sygnalizacji (roboty drogowe, montaż słupków w celu poprawy widoczności itd.) 50 000
Projekt nowej organizacji ruchu wraz z projektem wykonawczym 25 000
SUMA: 512 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Załącznik pokazujący miejsce powstania nowego przejścia dla pieszych, jak i obrazujący dużo wolnego miejsca na poboczu jezdni za parkującymi smochodami Zrzut ekranu 2018-06-04 o 17.47.57.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Witold Kobyłka
Adres email witekkob@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ przedmiotowe zadanie w danym zakresie jest uwzględnione w planie finansowym Miasta Poznania na 2019 rok (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit c).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 512 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 512 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.