Wszyscy chętnie czytamy książki w Poznaniu!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Wszyscy chętnie czytamy książki w Poznaniu!
Skrócony opis projektu
Zakup nowej kolekcji zbiorów dla siedziby głównej oraz wszystkich filii Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Opis projektu
Napływ nowych zbiorów to podstawa działania biblioteki. Projekt zakłada zakup książek oraz współczesnych zbiorów specjalnych (filmów, płyt, audiobooków) dla siedziby głównej Biblioteki Raczyńskich oraz jej filii rozmieszczonych w różnych miejscach Poznania. Każda z placówek ma zostać uzupełniona o najpotrzebniejsze zbiory specjalne oraz najnowsze wydawnictwa książkowe, jak i o pozycje zaliczające się do tzw. klasyki literatury.

Projekt zakłada dodatkowo zapewnienie środków na promocję czytelnictwa oraz rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców miasta Poznania o nabyciu nowych zbiorów bibliotecznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Główna siedziba Biblioteki Raczyńskich, Plac Wolności 19, Poznań + filie Biblioteki.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Główna siedziba Biblioteki Raczyńskich, Plac Wolności 19, Poznań + filie Biblioteki.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania zainteresowani czytaniem książek, wypożyczaniem filmów, płyt, audiobooków. Dzieci, młodzież szkolna, studenci, osoby dorosłe, seniorzy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Choć różnego rodzaju statystyki mówią o spadku czytelnictwa w kraju, to siedziba główna Biblioteki Raczyńskich wraz z jej filiami jest przez cały czas bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miasta Poznania miejscem. Dlaczego jednak nie mielibyśmy zachęcić kolejnych osób do czytania? Dzięki realizacji tego projektu Biblioteka Raczyńskich nabędzie dla swojej siedziby głównej oraz wszystkich filii książki oraz różnego rodzaju współczesne zbiory specjalne (filmy, płyty, audiobooki). Dostęp do nowych zbiorów stanowić będzie duży walor społeczny, edukacyjny oraz kulturowy, a im większe zaopatrzenie biblioteki, tym bardziej będzie ona atrakcyjnym miejscem do spędzenia wolnego czasu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup nowych zbiorów dla siedziby głównej Biblioteki Raczyńskich. 250 000
Zakup nowych zbiorów dla wszystkich filii Biblioteki Raczyńskich. 1 000 000
Kampania promująca czytelnictwo oraz rozpowszechnienie informacji o nabyciu nowych zbiorów bibliotecznych. 100 000
SUMA: 1 350 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Rozmiarek
Adres email mateusz_rozmiarek@um.poznan.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Marcin Kostaszuk Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 350 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 350 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Natalia Chojara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.