Streetworkers - Poznań


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Streetworkers - Poznań
Skrócony opis projektu
Myślą przewodnią jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz samobójstwom wśród dzieci i młodzieży.
Opis projektu
Ideą projektu jest utworzenie conajmniej dwóch klubów dla młodzieży w centrum miasta w istniejących pustostanach, stworzenie w nich miejsc spotkań dla starszych dzieci i młodziezy oraz zatrudnienie w tych miejscach streetworkerów, którzy dokonywali by wstępnej analizy o potencjalnych odbiorcach środków odurzających oraz w złym stanie psychicznym.
Zadaniem streetworkerów jest udzielenie wsparcia psychicznego zagrożonym i wskazanie im innych metod podwyższenia samooceny.Kluby stanowiły by miejsce spotkań, wymiany poglądów, miejsca gdzie młodzież mogłaby pograć w szachy, bilarda, potańczyć czy po prostu posiedzieć i porozmawiać.Wnioskodawca deklaruje przygotowanie szczegółowego programu wsparcia wraz z pomocą w realizacji na każdym etapie.Dużą popularnością cieszą się aktualnie escape roomy,więc część klubu mogłaby być przeznaczona na ten cel.Młodzież sama mogłaby wymyslić jego charakter, który mógłby się zmieniać np. co pół roku.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Bez konkretnych wskazań lokalizacyjnych

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Stworzenie klubu dla młodzieży i streetworkerów mogłoby nastąpić np. na ul.Św.Marcin , z któregoś pustostanu lub w innym miejscu, gdzie te pustostany istnieją.Ponadto praca streetworkerów wymaga częstego bywania w miejscach aktualnie wybieranych przez młodzież,a więc istniejących pubach, dyskotekach itp.
Potencjalni odbiorcy projektu
Młodzież miasta Poznania i młodzi ludzie, bez określenia maksymalnej granicy wiekowej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uważam,że aktualnie za mało czasu i środków poświęca się młodzieży.Dodatkowo-rynek pracy dla tych, którzy z różnych powodów nie chcą się kształcić dalej-wyraźnie się skurczył. System szkolnictwa nastawiony jest na zaliczanie testów a nie na wychowanie a młodzież pozbawiona wzorców i pomocy często nie nadąża w "wyścigu szczurów" i załamuje się.Często kończy się to samobójstwem , a w najlepszym wypadku-ucieczką w dopalacze i narkotyki.Dorośli wydają się nie dostrzegać problemu a jest on coraz większy.Streetworkerzy z powołania mogliby pomóc w rozwiązaniu problemów młodych ludzi i stworzyć przyjazną infrastrukturę na spotkania z młodzieżą np.kluby. Jeden ze streetworkerów w Krakowie tak określił swoją pracę z młodzieżą: "Beneficjentami są zwykłe dzieciaki, które nie potrafią zagospodarować własnego wolnego czasu. Nie mają pomysłu na siebie. - Ważna dla tej młodzieży jest przynależność do grupy i zrozumienie, którego często nie znajdują w domu. Z tej bezradności nie są w stanie wyjść poza granice swego osiedla" ( źródło-http://www.mmkrakow.pl/artykul/zawod-czy-powolanie-streetworker-kontra-problemy-ulicy,3180397,artgal,t,id,tm.html )
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
utworzenie 2 klubów-koszty adaptacji wraz z zakupem wyposażenia
900 000
wynagrodzenie 10 streetworkerów x 2 tys/mc 240 000
koszty dodatkowe w postaci :zatrudnienia trenerów (np. konkretnej dyscypliny sportowej) 1 tys/mc oraz koszt zorganizowanych wyjść do kina, teatru, wyjazdu na wycieczki 250 000
SUMA: 1 390 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Paluszczak-Ćwiertnia
Adres email gonia1705@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna. Projekt może mieć charakter pilotażowy, choć budzi pewne wątpliwości natury merytorycznej co do zakresu działań i celów, które miałyby być realizowane. Metoda streetworkingu jest formą pracy w terenie i co do swego założenia nie wymaga zapewnienia zasobów w postaci klubu. Zwykle streetworking prowadzą specjaliści – np. terapeuci z zakresu uzależnień, pracy pedagogicznej, psychologicznej. W projekcie nie wskazano specjalistów, jacy zadeklarowali chęć realizacji zadań ani też nie określono programu działań terapeutycznych i profilaktycznych, które realizowane byłyby wobec młodzieży. W zakresie uzależnień Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rekomenduje pewne działania jako zalecane do pracy z młodzieżą i każdy projekt, który zamierza prowadzić profilaktykę skierowaną do dzieci lub młodzieży , merytorycznie powinien opierać się na zasadach wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. (tj.j. Dz.U. z 2016 r. z późn. zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Cytowane powyżej przepisy prawne obowiązują wszystkie gminy i samorządy w Polsce. W tej sytuacji przedstawiony projekt wymaga dopracowania w zakresie adekwatnego programu dla beneficjentów.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 390 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 390 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.