"Baw się razem z nami"-modernizacjaboiskawSP3


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
"Baw się razem z nami"-modernizacjaboiskawSP3
Skrócony opis projektu
Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu, wymiana nawierzchni, wydzielenie części rekreacyjnej.
Opis projektu
Projekt zakłada wymianę nawierzchni boiska Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu, os. Piastowskie 27. Ponadto planujemy posadzenie roślin zielonych w wyznaczonych miejscach.
Modernizacja obejmować będzie:
- wydzielenie części rekreacyjnej - ławki,rośliny tzw. zimozielone,
- przeznaczenie części boiska do zabaw podwórkowych, sportowych, ruchowych, integracyjnych,
- na części wyremontowanej nawierzchni wymalowane zostanie miasteczko ruchu drogowego,
- zmodernizowana zostanie strefa wjazdowa,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej - burzowej.
Zmodernizowane boisko będzie miejscem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży szkoły. Uczniowie będą korzystać z boiska podczas przerw. Dla młodzieży, czyli uczniów klas starszych wydzielona część rekreacyjna będzie miejscem do spotkań integracyjnych. Wymalowane miasteczko ruchu drogowego będzie uczyło dzieci i młodzież prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz przydatne będzie podczas nauki jazdy na rowerze - stworzy bezpieczne warunki nabywania umiejętności poruszania się po drogach.
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu jest miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców osiedla Piastowskiego. W godzinach popołudniowych oraz w weekendy mieszkańcy okolicznych domów chętnie korzystają z istniejącej bazy szkoły. Obecnie jest to boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz wyasfaltowana powierzchnia.
Po modernizacji chcemy, aby było to miejsce przyjazne nie tylko dla uczniów szkoły ale całej społeczności lokalnej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Piastowskie 27

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, młodsi spędzają na boisku szkolnym przerwy śródlekcyjne, podczas których zajęcia prowadzą wychowawcy klas. Uczniowie klas starszych przebywają na boisku podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych. Popołudniami i w weekendy korzystają mieszkańcy Osiedla - grają w piłkę, biegają, jeżdżą na rowerach, integrują się.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 było budowane wraz z budynkiem szkoły w 1971 roku.
Po modernizacji chcemy, aby było to miejsce przyjazne nie tylko dla uczniów szkoły ale całej społeczności lokalnej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Roboty rozbiórkowe
2. Wymiana i budowa nowej nawierzchni
3. Prace związane z wymianą instalacji kanalizacyjnej
4. Urządzenia na boisku
5. Nasadzenie roślin zielonych
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Obecny stan boiska szkolnego IMG_7802.JPG
Obecny stan boiska szkolnego IMG_7805.JPG
Obecny stan boiska szkolnego IMG_7800.JPG
Szacunkowy kosztorys inwestorski SP 3 Boisko BO 2018 II wersja.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Beata Owczarzak
Adres email sp3krzywousty@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 585 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Rataje
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.