Po Pierwsze Piesi - Jeżyce


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Po Pierwsze Piesi - Jeżyce
Skrócony opis projektu
Wyznaczenie na jeżyckich ulicach brakujących przejść dla pieszych.
Opis projektu
Projekt zakłada wyznaczenie na jeżyckich ulicach brakujących przejść dla pieszych. Wskazane lokalizacje:
1. ul. Dąbrowskiego / ul. Żurawia po wschodniej stronie skrzyżowania,
2. ul. Poznańska/ul. Wąska - lokalizacja przejścia dla pieszych przez ul. Poznańską na wysokości istniejącego przejścia przez ul. Wąską
3. lokalizacja przejścia dla pieszych na wysokości skrzyżowania ul. Jeżycka/ ul Mączna.

Dzięki wyznaczeniu wnioskowanych przejść dla pieszych zostaną uproszczone drogi dojścia do popularnych sklepów, lokali gastronomicznych, Rynku Jeżyckiego oraz przystanków komunikacji miejskiej.

Wraz z przejściami planowanie jest powstanie infrastruktury uniemożliwiająca nielegalne parkowanie w ich okolicy (w odległości mniej niż 10 m), w szczególności słupki i ograniczniki.

Na załącznikach przestawiono graficznie lokalizacje proponowanych przejść dla pieszych (czarnym kolorem) oraz przestrzeń wokół przejść, gdzie zostanie uporządkowane i ograniczone nielegalne parkowanie (kolor zielony).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Dąbrowskiego, Poznańska, Jeżycka, Żurawia, Wąska, Mączna, Mylna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rejon skrzyżowań oraz celów pieszych podróży
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, w szczególności osoby poruszające się pieszo po Jeżycach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt zakłada wyznaczenie na jeżyckich ulicach przejść dla pieszych w miejscach, które są szczególnie uczęszczane przez pieszych, a w których nie znajduje się odpowiednia do tego celu infrastruktura:

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przejścia dla pieszych z oznakowaniem poziomym i pionowym - 6 szt. 60 000
Uporządkowanie parkowania oraz uniemożliwienie nielegalnego parkowania w okolicach nowych przejść dla pieszych. 15 000
SUMA: 75 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Skrzyżowanie Poznańska – Wąska Pozna_ska-W_ska.jpg
Skrzyżowanie Dąbrowskiego - Żurawia D_browskiego-_urawia.jpg
Skrzyżowania Jeżycka – Mylna oraz Jeżycka - Mączna Je_ycka-Mylna-M_czna.jpg
Skrzyżowanie Poznańska – Żurawia Pozna_ska-_urawia.jpg
Ul. Dąbrowskiego 27: przejście przy sklepie Biedronka D_browskiego-BIedronka.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Kucza
Adres email marcinkucza@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 23.05.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 75 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.