Osiedlowy park z historią w tle


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Osiedlowy park z historią w tle
Skrócony opis projektu
Projekt polega na uporządkowaniu terenu/utworzeniu parku z wybiegiem dla psów przy Forcie II
Opis projektu
Projekt zakłada uporządkowanie i utworzenie na terenie przylegającym do Fortu II w Poznaniu
(obszar Natura 2000), zielonego miejsca rekreacji, wypoczynku i spacerów dla mieszkańców okolicznych osiedli i ich czworonogów. Działania zaplanowane w projekcie to:
1) wytyczenie i utworzenie alejek spacerowych (z przydrożnymi ławkami, śmietnikami, oraz latarniami doświetlającymi ciągi piesze),
2) utworzenie wybiegu dla psów,
3) założenie łąki kwietnej oraz zakup i montaż budek/hoteli dla zwierząt (ptaków i owadów), a także montaż przyrodniczych tablic informacyjnych dotyczących okazów przyrodniczych występujących na terenie Natura 2000,
Ponadto w ramach projektu zaplanowano prace polegające na:
- zabezpieczeniu miejsc zimowania nietoperzy przed wandalizmem;
- uzupełnieniu fragmentu ogrodzenia uniemożliwiającego dostęp do terenu Fortu II osobom nieuprawnionym;
- remoncie drogi dojazdowej do Fortu II/osiedlowego parku;
- zamontowaniu systemu monitoringu, w celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowników parku.
Dzięki realizacji projektu obecnie zdewastowany teren przylegający do Fortu II zostanie zrewitalizowany, a na mapie osiedla powstanie nowe zielone miejsce rekreacji. Powstanie atrakcyjne miejsce odpoczynku dla mieszkańców pobliskich osiedli, charakteryzujące się wysokimi walorami przyrodniczymi. Zaplanowana w ramach projektu łąka kwietna w atrakcyjny sposób uatrakcyjni przestrzeń, przyczyniając się jednocześnie do ochrony środowiska naturalnego. W projekcie zaplanowano również zorganizowanie wydarzenia dla lokalnej społeczności – uroczystego otwarcia parku połączonego z piknikiem rodzinnym.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obodrzycka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren przy Forcie II
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu będzie społeczność lokalna zamieszkująca pobliskie osiedla: Żegrze oraz Rataje - mieszkańcy okolicznych bloków: osoby starsze, dorośli, młodzież, dzieci, a także ich czworonożni pupile.
Według danych na dzień 16.05.2018 r. na terenie Osiedla Rataje mieszka (jest zameldowanych): 33 459 osób, na terenie Osiedla Żegrze:16 614 osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt wynika z następujących potrzeb społeczności lokalnej:
1. Potrzeba rewitalizacji terenu przylegającego do Fortu II, wykorzystania potencjału istniejącego obszaru oraz zwiększenia bezpieczeństwa na tym terenie;
2. Potrzeba uporządkowania i rewitalizacji terenów zielonych obszaru Natura 2000, na których zlokalizowany będzie park osiedlowy;
3. Potrzeba tworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji i spacerów dla okolicznych mieszkańców oraz miejsc przyjaznych czworonogom;
4. Potrzeba łączenia funkcjonowania otoczenia miejsc historycznych z rzeczywistymi potrzebami społeczności lokalnej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont drogi dojazdowej, uzupełnienie fragmentu ogrodzenia Fortu II 140 000
Utworzenie alejek spacerowych, szutrowych, zakup elementów małej architektury (ławki, kosze itp.), oświetlenie (6 latarni solarnych LED), instalacja 2 obrotowych kamer monitoringu miejskiego 320 000
Założenie łąki kwietnej, zakup i montaż budek/hoteli dla ptaków i owadów, zakup i montaż przyrodniczych tablic tablic informacyjnych i utworzenie wybiegu dla psów (ogrodzenie, urządzenia) 80 000
Zabezpieczenie miejsc zimowania nietoperzy przed wandalizmem (zabezpieczenie wejść, otworów, przejść itp.) 35 000
Uporządkowanie terenu (wywóz śmieci) 10 000
Uroczyste otwarcie parku - piknik rodzinny 8 000
SUMA: 593 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Osiedlowy park z historią w tle Osiedlowy park z histori_ w tle.jpg
Lokalizacja projektu Lokalizacja projektu.pdf
Korzyści z założenia łąki kwietnej Korzy_ci za_o_enia _ki kwietnej.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Krajewski
Adres email mateusz.krajewski@icloud.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość znajduje się w zasobie Miasta Pozania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.08.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie ZKZL sp. z o .o. POK 5 po zapoznaniu się z zakresem prac przedstawionych w składowych projektu informuje, że w pełni akceptuje i popiera zasadność ich wykonania. Realizacja projektowanych robót zapobiegnie przede wszystkim degradacji obiektu oraz pozwoli na jego przystosowanie do nowych ważnych społecznie funkcji. Nie wnosimy również uwag do wartości kosztów wykonania prac przedstawionych w projekcie.
  Zespół Obradował w składzie: Adrian Kaczmarek Adrian Konieczny
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 593 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 593 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 250 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Małgorzata Nowak-Karlińska, Wojciech Szymczak, Elżbieta Świtalska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: 1. Maria Chomicz 2. Katarzyna Cieślewicz - Galas 3. Małgorzata Dolata 4. Iwona Dolata 5. Ewa Dziamska 6. Łukasz Kapustka 7. Dominik Łagowski 8. Piotr Łozyniak 9. Teresa Mnich 10. Szymon Ossowski 11. Lesław Rachwał 12. Piotr Zbyszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.