Uratujmy perłę modernizmu - Dom Weterana


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Uratujmy perłę modernizmu - Dom Weterana
Skrócony opis projektu
Ratujemy perłę modernizmu - obiekt będący dziś domem spokojnej starości przy ul. Ugory.
Opis projektu
Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego remontu niszczejącej elewacji budynku Domu Weterana przy ul. Ugory. Obiekt ten jest ważny dla miasta Poznania z uwagi na pełnioną obecnie funkcję domu spokojnej starości, ale nade wszystko z uwagi na fakt, że jest to jeden z najciekawszych obiektów modernistycznych. Punktem wyjściowym jest termomodernizacja obiektu powiązana z naprawą układu tarasów, które stanowią swobodne wyjście pensjonariuszy z każdego z pokoi. Dodatkowo należy polepszyć wygląd całego dziedzińca z uwzględnieniem takich elementów, jak wewnętrzne atrium, altany czy schodki. Wyrównać niektóre różnice poziomowe, które ułatwią swobodne poruszanie się osób starszych po otoczeniu budynku. Modernizacji należy poddać również całe otoczenie okalające budynek. Proponowany jest także montaż delikatnej iluminacji zewnętrznej, która nie zakłócałaby spokoju mieszkańców. Decyzja o priorytetowych działaniach mających na celu kompleksowy remont zostanie określona przez Dyrektora Domu.
Współtwórcą projektu jest p. Adam Sokół
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ugory

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Skraj parku Szelągowskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Obiekt ten jest ważny dla Miasta i mieszkańców z uwagi na jego historię. Kamień węgielny wmurowano 27 grudnia 1967 roku, w rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, a budowę rozpoczęto we wrześniu 1969 roku, a zakończono w czerwcu 1972 roku.
I rzecz chyba najistotniejsza - europejski wzorzec modernizmu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nie można pozwolić na dalsze niszczenie tak pięknego obiektu, przykładu wzorcowego, europejskiego modernizmu. Odrestaurowanie budynku będzie się też pięknie wpisywało w otoczenie rewitalizowanego parku, powstających obiektów na Wartą, plaży miejskiej.
Dodatkowym aspektem jest poprawa życia mieszkańców domu seniora.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
modernizacja budynku i jego otoczenia (koszty uwzględniają dokumentację projektową) 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 120 000
Dodatkowe załączniki
Stan obecny elewacji DSC04780.JPG
Stan obecny elewacji DSC04782.JPG
Stan obecny elewacji DSC04785.JPG
Stan obecny elewacji DSC04786.JPG
Stan obecny elewacji DSC04788.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Halina Owsianna
Telefon 604853972
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Inicjatywa ma na celu remont budynku mieszczącego się przy ul. Ugory, spełniającego rolę domu starości, a także stanowiącego przykład architektury modernistycznej. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych widzi potrzebę prac w DPS Ugory, dlatego wartość merytoryczna, jak i kalkulacja kosztów jest oceniana pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Dorota Potejko, Klaudia Tomczak-Łątkowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 120 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Maria Jurczyszyn, Krzysztof Orlik, Halina Owsianna, Aleksandra Soniewicka, Alicja Świtała, Janusz Wolski, Zygmunt Woźny
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.