Kawałek dżungli w mieście


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Kawałek dżungli w mieście
Skrócony opis projektu
Poznań ratuje gatunki zagrożone wyginięciem czyli kawałek dżungli w mieście
Opis projektu
Światowe dziedzictwo przyrodnicze wskutek inwazyjnej gospodarki człowieka jest zagrożone jak nigdy dotąd, a liczne gatunki zwierząt wymierają na naszych oczach. Lori mały to jedna z zagrożonych najciekawszych małpiatek, zamieszkująca azjatyckie lasy deszczowe. Poznańskie zoo hoduje lori z powodzeniem, koordynuje też utrzymanie i rozród tego gatunku w niewoli. W pięknym Nowym Zoo jest miejsce na budowę pawilonu kryjącego kawałek dżungli dla poznańskich rezydentów- aby stworzyć dla nich unikalne miejsce do przetrwania i podjąć zadanie edukacji przyrodniczej. Projekt podniesie nie tylko walory turystyczne miasta i zoo, ale będzie stanowił też cenny wkład w ocalenie zwierząt.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Krańcowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ogród Zoologiczny w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Miasta Poznania oraz turyści z Europy i Świata
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Konieczność ratowania zagrożonych gatunków, podwyższania świadomości przyrodniczej oraz zwiększenie atrakcyjności turystyczno -rekreacyjnej rejonu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt budowy - 2 000 000 zł
Koszt eksploatacji i utrzymania - 50 tys. zł /rok
2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 250 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sandra Gandecka
Adres email sandra.gandecka@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Gospodarki Komunalnej (Ogród Zoologiczny).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt uzyskał akceptację Jednostki, która miałaby go realizować na zarządzanym przez siebie terenie, czyli Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Projekt wzbogaciłby ofertę Nowego Zoo i stanowiłby kolejny element jego rozwoju. Opinia Dyrekcji Zoo: Projekt, który umożliwi stworzenie unikalnego pawilonu tropikalnego, z małpiatkami nadrzewnymi oraz ubogaconego kolekcją tropikalnych bezkręgowców. Takiej ekspozycji do tej pory w poznańskim Zoo nie było.Umożliwi nie tylko dalszą koordynację gatunku w ramach EAZA, ale również zapewni wyjątkowe możliwości do prowadzenia w pawilonie eventów edukacyjnych.
  Zespół Obradował w składzie: Z ramienia WGKo: Wiesław Kalina, Monika Woźniak, Monika Nowotna + Ewa Zgrabczyńska z ramienia Ogrodu Zoologicznego
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 250 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada osiedla rekomenduje projekt negatywnie. Jest to teren ograniczony biletami wstępu przez co nie jest ogólnodostępny.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla AZK
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.