"Zacznijmy się dogadywać" - spotkania językowe


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
"Zacznijmy się dogadywać" - spotkania językowe
Skrócony opis projektu
Projekt jest skierowany do mieszkańców Poznania 45 plus pracujących i bezrobotnych
Opis projektu
Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania 45plus ze znajomością języka B1 ,B2, którzy mają i chcą przełamać barierę w komunikacji.
ramy czasowe projekntu 9 m-c, 4 grupy po 30 osób, spotkania dwugodzinne , raz w tygodniu
w czterech lokalizacjach Poznania ( domach kultury). W ramach projektu Poznaniacy będą sie spotykali przy kawie i ciastku z lektorami i nativspikeramii rozmawiali na różne tematy.
Pierwsza godzina będzie tematyczna , druga godzina w uczestnicy w małych podgrupach będą roznawiali z lektorami. Główną zasadą takiego spotkania jest ROZMAWIAMY TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań Grunwald, Stare Miasto, Nowe Miasto, Wilda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Sale w Domach Kultury
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest skierowany do miieszkańców Poznania 45 plus pracujących i bezrobornych, którzy chcą przełamać barierę w komunikacji w obcym języku ...znają do ale boją się mówić mają opory.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Misją projektu "Zacznijmy się dogadywać" jestwzmocnienie atrakcyjności osób 45 plus na rynku pracy poprzez poprawę samooceny, wzmocnienie pewności w komunikacjiw obcym języku. Spotkania językowe i praca włożona podczas nich podniesie atrakcyjność składanych aplikacji o pracę/ przyczyniając się do zdobycia zatrudnienia. Następnie spowoduje spadek liczby bezrobotnych 45 plus na terenie miasta Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wynajem sali -72 000PLN
wynagrodzenie lektorów,
nativspikerów, gości - 74 000 PLN
catering i odsłuka - 50 000PLN
Reklama i promocja - 10 000 PLN
materiaały pomocnicze - 20 000PLn
Koszty biurowe koordynatorzy - 40 000 PLN
266 000
SUMA: 266 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko BEATA HOŁDERNA
Adres email beataholderna@tlen.pl
Telefon 502250021
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie -
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska - Gwóźdź
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 266 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 266 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.