Zatoka parkingowa przy ul. Ajschylosa


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Zatoka parkingowa przy ul. Ajschylosa
Skrócony opis projektu
Zatoka parkingowa w pasie drogowym ulicy Ajschylosa w sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod przedszkole.
Opis projektu
Propozycja wykonania zatoki parkingowej przy ul. Ajschylosa, na działce drogowej nr 1/540 obręb 20, ark.13, w rejonie zintensyfikowanej zabudowy jednorodzinnej szeregowej, zabudowy wielorodzinnej wraz z usługami oraz bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 1/892 obręb 20, ark.13. położone między ul Eurypidesa-Wergiliusza-Ajschylosa przeznaczonej w MPZP pod przedszkole. Aktualnie brak zatoki parkingowej powoduje utrudnienia przejezdności w tej ulicy. Zamknięcie przejazdu w sąsiedniej drodze w ul. Eurypidesa oraz jednokierunkowa Arystofanesa powodują zwiększony ruch samochodowy na odcinku od Hezjoda do Wergiliusza. Stąd koniecznym jest wprowadzenie uporządkowania tej jezdni.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

,Ajschylosa, między Wergiliusza a Hezjoda, po stronie zachodniej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

proponowana zatoka parkingowa położona w pasie drogowym działki nr 1/540 obręb 20, ark.13
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy okoliczni mieszkańcy, goście oraz klienci drobnych usług, sąsiadujących domów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych wraz z drobnymi funkcjami usługowymi, a w szczególności przyszli użytkownicy przedszkola planowanego w MPZP Hezjoda-Horacego na działce nr 1/892 obręb 20, ark.13.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja tego projektu przy ul. Ajschylosa, na odcinku od ul. Wergiliusza do ul. Hezjoda na działce drogowej nr 1/540 ark 13, obręb 20, jest niezwykle potrzebna ze względu na ogromny deficyt miejsc parkingowych na całym Strzeszynie, spowodowany między innymi zupełnie odmiennymi pierwotnymi założeniami urbanistycznymi i planowaną liczbą mieszkańców w tym rejonie oraz zgodą na prowadzenie drobnych usług w tych budynkach. Na działce 1/892 obręb 20, ark.13 bezpośrednio przylegającej do wskazanego pasa drogowego planowana jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania budowa przedszkola, co dodatkowo znacznie zwiększy zapotrzebowanie na kolejne miejsca parkingowe. Istnieje już podobne rozwiązanie po stronie przeciwnej działki usługowej nr 1/892, przy ul Eurypidesa. W ul. Ajschylosa wykonana została pełna infrastruktura, stąd ogromna potrzeba zrealizowania jedynie tego elementu drogi w celu uporządkowania tej jezdni oraz ułatwienia codziennego funkcjonowania okolicznych mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Projekt budowlany oraz budowa zatoki parkingowej na 14 miejsc postojowych 110 000
SUMA: 110 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
wstępna koncepcja 14miejsc.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tomasz Matuszewski
Telefon 783994117
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest niezgodny z zasadami PBO19, ponieważ projekt jest sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. e) Szerokość pasa drogowego, na jakiej można byłoby wykonać zatokę parkingową, zgodnie z prawem powinno wynosić 5 m. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza lokalizację zatoki parkingowej, ale zakłada również obowiązek wykonania obustronnych chodników o minimalnej szerokości 1,5 m. Niestety na wybudowanie zatoki z parkowaniem skośnym lub równoległym i zachowanie warunku o obustronnych chodnikach, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Ajschylosa nie jest możliwe do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 110 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 110 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.