Agora Poznańska pod Kaponierą


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Agora Poznańska pod Kaponierą
Skrócony opis projektu
Przejście podziemne pod rondem Kaponiera przekształcamy w Poznańską Agorę, zawieszając bezpłatnie dostępne gabloty
Opis projektu
W Poznaniu stale brak wygodnej, nie-internetowej możliwości komunikowania się mieszkańców z sobą, ośrodkami kultury (w tym alternatywnej i lokalnej), organizacjami pozarządowymi itp. Jednocześnie wygodna w zagospodarowaniu przestrzeń wspólna jaką są przejścia podziemne jest niewykorzystana i jednocześnie nieprzyjazna dla przechodniów. Eksperyment udostępniania tej przestrzeni proponuję rozpocząć od zawieszenia zamykanych gablot po rondem Kaponiera. Każdy respektujący podstawowe zasady dialogu będzie mógł w nich powiesić plakat, informację itp. na określony czas. Moderatorem tej przestrzeni początkowo może być Miasto Poznań (np. przedstawiciele Rad Osiedli), a docelowo rada łącząca przedstawicieli Miasta, organizacji działających w mieście i przedstawicieli mieszkańców.
Biorąc pod uwagę ściany przejścia (ok. 200 mb), 120 gablot o wymiarach 103x164 da ok. 180 m2 wspólnej powierzchni ogłoszeniowej.
Tego typu przestrzeń informacyjną można następnie stworzyć w innych miejscach (np. w przejściu pod ul. S. Matyi).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rondo Kaponiera

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ściany przejścia podziemnego - obecnie pokryte płytkami ceramicznymi
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy przechodnie po stronie czytelników; artyści, działacze, aktywiści miejscy, radni osiedlowi itp. jako twórcy informacji.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Poznaniu stale brak wygodnej, nieinternetowej możliwości komunikowania się mieszkańców z sobą, ośrodkami kultury ( w tym alternatywnej i lokalnej), organizacjami pozarządowymi itp. Jednocześnie wygodna w zagospodarowaniu przestrzeń wspólna jaką są przejścia podziemne jest niewykorzystana i jednocześnie nieprzyjazna dla przechodniów. Twórcy kultury, działacze społeczni często wykorzystują nielegalnie płoty, szafki energetyczne itp. aby dotrzeć do potencjalnych odbiorców przygotowanej przez siebie informacji. Gabloty udostępnianie bezpłatnie, ale jednocześnie w sposób kontrolowany mogą rozwiązać ten problem i ułatwić bezpośrednie kontakty społeczne
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Gabloty 103x164 (21 x A4) - szt. 112 x 800 zł 80 000
Montaż 10% 8 000
SUMA: 88 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Piotrowski Jacek
Adres email jacekppiotrowski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W pełni zgadzam się z uwagą Opiniującego, że realizacja projektu poprzez wprowadzenie jakichkolwiek dodatkowych prac czy nowych elementów, nie powinna skutkować utratą gwarancji na przedmiotowy obiekt. Nawiązując do tej uwagi proponuję taką modyfikację elementów podtrzymujących gabloty, aby nie naruszać ani konstrukcji ani powierzchni ścian przejść podziemnych. Wydaje mi się, że warunek ten spełnią samonośne stojaki, ustawione wzdłuż tych fragmentów przejść, które nie zawierają żadnej dodatkowej infrastruktury na bocznych ścianach (punktów sprzedaży, hydrantów itp). Dodatkowo proponowałbym etapową realizację projektu, na każdym etapie umożliwiając mieszkańcom zgłaszanie uwag i opinii (poprzez montaż skrzynek korespondencyjnych na stojakach) i co miesięczną ewaluację zgłoszeń przez Radę ds Dialogu z Mieszkańcami.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W roku 2016 zakończono inwestycję pn.: „Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera”. W związku z powyższym obiekt objęty jest gwarancją prawie do końca 2020 r. Realizacja projektu poprzez wprowadzenie jakichkolwiek dodatkowych prac czy nowych elementów, skutkowałoby utratą gwarancji na przedmiotowy obiekt.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 88 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 88 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.