Kanalizacja sanitarna i deszczowa na Sołaczu


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Kanalizacja sanitarna i deszczowa na Sołaczu
Skrócony opis projektu
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Sołaczu - I etap: ul.Wołyńska i Śpiewaków.
Opis projektu
Mieszkańcy Sołacza wnioskują o modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Wołyńskiej i Śpiewaków.
Konieczna jest w szczególności instalacja odpływów wody deszczowej w ulicach Wołyńskiej i Śpiewaków, wymiana rur, oraz przebudowa studzienek kanalizacyjnych, w tym instalacja śluz blokujących przedostawanie się wody opadowej z ulic do domów .
Wnioskowane prace muszą zostać zrealizowane w oparciu o odpowiedni projekt i poprzedzone stosowną analizą odpowiednich jednostek miejskich oraz wykonaniem niezbędnych ekspertyz technicznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Wołyńska i ulica Śpiewaków

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rejon ul. Wołyńskiej i ul. Śpiewaków
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Sołacza, w szczególności mieszkańcy ulicy Wołyńskiej i Śpiewaków
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na terenie ulic Śpiewaków i Wołyńskiej brak jest odpływów wody deszczowej, a istniejąca kanalizacja jest niewydolna. Podczas intensywnych opadów deszczu piwnice domów są regularnie zalewane wodą z ulic, która spływa wartkim nurtem z góry (ze strony Bonina i ul. Szydłowskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego) wdzierając się na tereny posesji i do domów. Poza tym, podczas intensywnych opadów deszczu, kanalizacja miejska zamiast odprowadzać wodę i ścieki na zewnątrz, wtłacza wodę z opadów z ulic do domów, gdzie przedostaje się do kanalizacji sanitarnej. W ten sposób piwnice domów regularnie zalewane są ściekami sanitarnymi połączonymi z ogromną ilością wody opadowej. Taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania przez mieszkańców tych ulic. Poza olbrzymim problemem sanitarnym istnieje ryzyko naruszenia konstrukcji zamieszkanych budynków przez wodę.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt i przebudowa sieci kanalizacyjnej (nowe rury i studzienki, montaż odpływów wody deszczowej w ulicy) 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Gabriela Toboła
Adres email gabrielatobola@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Gospodarki Komunalnej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Ulica Wołyńska i ulica Śpiewaków znajdują się w zlewni kolektora Wierzbak i kolektora Bogdanka, które obecnie są przeciążone i nie ma możliwości skierowania do nich dodatkowych ilości ścieków deszczowych. W związku z tym, konieczne jest wybudowanie kanału deszczowego o średnicy 800 mm długości 340 m, odciążającego kolektor Wierzbak oraz budowa nowego kolektora Bogdanka o średnicy 2400 mm dł. 1500 m, który odciąży obecnie istniejący kolektor Bogdanka. Obecnie prowadzone są działania mające na celu poprawę odwodnienia cieku Bogdanka. Szacowany koszt wynosi 60 mln zł.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.