Toalety automatyczne dla Łazarza i Jeżyc


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Toalety automatyczne dla Łazarza i Jeżyc
Skrócony opis projektu
Instalacja co dwóch lub więcej toalet automatycznych (do wysokości środków) w parkach i skwerach.
Opis projektu
Instalacja co dwóch lub więcej toalet (do wysokości środków) w parkach i skwerach Łazarza i Jeżyc np. Park Kasprowicza i Skwer Asnyka.
Toalety np. wg. sprawdzonego typu urządzeń instalowanych przed Euro 2012:
Link:
http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/osiem-automatycznych-toalet-powstanie-do-euro-2012,1032913,art,t,id,tm.html
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac Asnyka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Kasprowicza
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wiele terenów zielonych zachęca do dłuższego pobytu np. dzięki nowoczesnym placom zabaw, ale pozbawione jest toalet. Jest to dość uciążliwe zwł. w przypadku osób z małymi dziećmi. W efekcie potrzeby fizjologiczne załatwiane są w miejscach do tego nieprzeznaczonych np. w krzakach blisko okien kamienic.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Instalacja 1 toalety wg. wyceny z Euro 2012 (300tys.pln za sztukę)
link: http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/osiem-automatycznych-toalet-powstanie-do-euro-2012,1032913,art,t,id,tm.html
300 000
Instalacja 1 toalety wg. wyceny z Euro 2012 (300tys.pln za sztukę)
link: http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/osiem-automatycznych-toalet-powstanie-do-euro-2012,1032913,art,t,id,tm.html
300 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Fotografia wc Automatyczna-toaleta-na-Zielonej.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wojciech Augustyniak
Adres email augustyniak@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Odnośnie placu Asnyka - zarządca tego terenu tj. j.b. Zarząd Zieleni Miejskiej - wyraził stanowisko, że nie ma możliwości lokalizacji takiej toalety na tym placu. Natomiast toaleta automatyczna w parku Kasprowicza zostanie zrealizowana przez j.b. Usługi Komunalne w ramach zaplanowanych w 2018 r. środków finsnowych, podobnie w bieżącym roku planowane jest posadowienie toalety przy rewitalizowanym parku Nowakowskiego. Należy wskazać, że w ramach poczynionych już w tym roku wydatków na toalety automatyczne koszt przygotowania terenu wraz z jego uzbrojeniem oraz zakup i montaż toalety wraz z zawarciem umów z gestorami sieci i mediów oscyluje w granicach 500.000 zł za 1 szt. Ponadto informujemy, że na terenie Łazarza i Jeżyc funkcjonują już toalety, będące w zarządzie jednostku budżetowe Usługi Komunalne w następujących lokalizacjach: ul. Berwińskiego przy Parku Wilsona, Rynek Łazarski, Park Sołacki, Rynek Jeżycki, Palc Waryńskiego przy pętli Ogrody.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Monika Woźniak, Mikołaj Szumski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.