Astronomiczna atrakcja w Nowym Zoo


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Astronomiczna atrakcja w Nowym Zoo
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wyeksponowanie przechodzącego przez nasze miasto południka 17°.
Opis projektu
Choć nie jest to fakt powszechnie znany, Poznań leży dokładnie na południku. Południk 17°, bo o nim mowa, przebiega przez wschodnią część miasta, przecinając takie tereny jak cmentarz na Miłostowie, Nowe Zoo, Olszak, nowa zajezdnia MPK na Franowie oraz Szczepankowo. Projekt zakłada ekspozycję tego południka poprzez oznakowanie jego przebiegu. Spośród wymienionych miejsc, najlepszą do realizacji tego przedsięwzięcia przestrzenią wydaje się być Nowe Zoo, które jest chętnie i licznie odwiedzane przez poznaniaków oraz przyjezdnych turystów. Proponuje się zatem oznaczenie przebiegu południka poprzez wąskie paski estetycznej kostki brukowej, przecinające większe alejki ogrodu zoologicznego w odpowiednich miejscach. W podobny sposób zaznaczono dawny przebieg torów Średzkiej Kolei Powiatowej na ulicy Lwowskiej na Malcie (widoczne w załączniku). Dodatkowo zakłada się ustawienie fikcyjnych znaków drogowych, informujących lub żartobliwie ostrzegających o możliwym przekroczeniu południka 17°.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Krańcowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nowe Zoo
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy poznaniacy i turyści odwiedzający nasze miasto, a w szczególności młodzież szkolna zainteresowana geografią i astronomią.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przebiegający przez Poznań południk 17° nie jest może tak słynny, jak południk zerowy czy południk Struvego, jednak eksponowanie południków przechodzących przez miasta jest powszechną praktyką w Polsce i Europie. "Nasz" południk 17° jest znany i eksponowany np. na Dolnym Śląsku, a szczególnie we Wrocławiu. Stargard i Trzęsacz mają z kolei obeliski wyznaczające południk 15°. Bydgoszcz i Chorzów chwalą się dzielącym Polskę na pół południkiem 19°, zaś Warszawa południkiem 21°, zwanym też południkiem warszawskim. Na rynku w czeskiej Pradze również wybrukowano przebieg południka. Tymczasem niewielu poznaniaków zdaje sobie sprawę z tego, że nasze miasto również ma przywilej leżeć dokładnie na południku. Warto wykorzystać tę okoliczność i dać mieszkańcom impuls do poszerzenia swojej wiedzy geograficznej, a turystom zaoferować interesujące miejsce do zrobienia sobie zdjęcia w Poznaniu. Byłoby to ciekawe nawiązanie do powstającego przy udziale środków z PBO Parku Astronomicznego przy obserwatorium UAM oraz znajdującego się pod miastem Obserwatorium Astrogeodynamicznego PAN w Borówcu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie wytyczenia dokładnego przebiegu południka i opracowania koncepcji jego ekspozycji - prace projektowe i koncepcyjne 50 000
Prace brukarskie i inne roboty budowlane przy oznaczaniu przebiegu południka 200 000
Ustawienie znaków drogowych i tablic informacyjnych 50 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Ślad dawnego torowiska Średzkiej Kolei Powiatowej IMG_7300.JPG
W podobny sposób można by oznaczyć południk IMG_7301.JPG
Oznakowanie przebiegu południka 19° w Chorzowie Chorz_w.jpg
Tablica informacyjna w Parku Śląskim w Chorzowie w Parku Śląskim w Chorzowie Chorz_w19.jpg
Oznakowanie przebiegu południka 0° w Londynie Greenwich.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Wesołek
Adres email michu.pzn@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Gospodarki Komunalnej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Dodatkowa informacja: Realizacja Projektu może zwiększyć atrakcyjność turystyczną tego rejonu miasta, co zostało wzięte pod uwagę przy jego ocenie, projekt spełnia też wymogi formalne. Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z wnioskiem dotyczy on obszaru Nowego Zoo, a zatem wiąże się z terenem objętym biletowanym wejściem, a przy tym nie jest bezpośrednio związany z działalnością tam prowadzoną.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Monika Woźniak, Monika Nowotna
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 295 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada osiedla rekomenduje projekt negatywnie. Jest to teren ograniczony biletami wstępu przez co nie jest ogólnodostępny.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla AZK
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.