Modernizacja boiska sportowego przy SP61


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Modernizacja boiska sportowego przy SP61
Skrócony opis projektu
Modernizacja i przystosowanie boiska na potrzeby bezpiecznego uprawiania piłki nożnej.
Opis projektu
Głównym założeniem projektu jest budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 61 w Poznaniu, o wymiarach 40x20 m w celu zwiększenia potencjału sportowego szkoły oraz poszerzenia infrastruktury sportowej Miasta Poznania. Projekt zawiera przygotowanie i ogrodzenie terenu, adaptację sztucznej nawierzchni trawiastej oraz kupno bramek i piłko-chwytów. Zastosowana trawa będzie posiadać odpowiednie certyfikaty.
Propozycja ta obejmuje wymianę nawierzchni boiska i stworzenie infrastruktury dla uprawiania piłki nożnej. Celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania tej dyscypliny sportowej dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców. Środki finansowe, które szkole udaje się pozyskać na remonty, przeznaczane są bieżące, pilne potrzeby i z tego powodu brakuje pieniędzy na boiska sportowe. Te ze względu na intensywne użytkowanie oraz brak bieżącej modernizacji, są w bardzo złym stanie, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla użytkowników, zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Szczepankowo 72 a

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren przy SP 61
Potencjalni odbiorcy projektu
Podstawowymi odbiorcami projektu będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 61, poza nimi z obiektu korzystać będą mieszkańcy osiedla Szczepankowo, kluby sportowe, firmy oraz osoby prywatne.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przy Szkole Podstawowej nr 61 brakuje obiektu sportowego, jakim jest boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Wskazana lokalizacja jest atrakcyjnym miejscem, ponieważ w sąsiedztwie nie ma boiska sportowego, dlatego ważne jest stworzenie mieszkańcom możliwości do aktywności fizycznej oraz profesjonalnego szkolenia. Powstanie możliwość organizacji turniejów rozgrywanych na boisku. Dzieci coraz mniej chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, dlatego celem projektu jest też zachęcenie do aktywnego spędzania czasu i zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności obiektów sportowych. Rozwijać wśród młodych chęć do aktywności fizycznej można na różne sposoby, jednym z nich jest budowa nowoczesnych obiektów sportowych. Bezpośrednio rozwinie się również potencjał sportowy Szkoły Podstawowej nr 61 w Poznaniu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie nawierzchni 30 000
Ogrodzenie terenu 20 000
Nawierzchnia 350 000
Zakup bramek i piłko-chwytów 35 000
SUMA: 435 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Aktualny Stan Boiska 20170509_132731.jpg
Aktualny Stan Boiska 20170509_132837.jpg
Lokalizacja projektu mapa satelitarna szczepankowo.png
List Poparcia Dyrekcji skan zgody Dyrektor SP61.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jacek Jankowski
Adres email j.jankowski@akademiareissa.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś, z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 435 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Brak zaplanowanego zagospodarowania przestrzeni na terenie szkoły. W wyniku realizacji rozbudowy, szkoła utraciła jedno boisko oraz kawałek bieżni. W celu odtworzenia kompletnej infrastruktury Rada proponuje przygotowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu dookoła szkoły - umiejscowienie poszczególnych boisk, innych sportowych elementów infrastruktury oraz miejsc zabaw dla dzieci. Dopiero wtedy można planować inwestycje na tym terenie i je sukcesywnie co roku po kawałku realizować. Aby przywrócić możliwość budowy np. bieżni, boisko będące elementem tego projektu musiałoby zostać przesunięte.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Ciesielski, Krzysztof Filipiak, Magdalena Filipiak, Zdzisław Kawa, Iwona Kruszona, Irena Najdkowska, Jakub Napierała, Marek Paczkowski, Bożena Przewoźna.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.