Ratujemy Poznańskie Zwierzaki!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Ratujemy Poznańskie Zwierzaki!
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest ograniczenie bezdomności oraz poprawa dobrostanu poznańskich zwierząt wolnożyjących.
Opis projektu
Nasz projekt jest oparty na trzech filarach: edukacji, współpracy i pomocy.

Projekt "Ratujemy Poznańskie Zwierzaki" opiera się na połączeniu zasobów miasta oraz doświadczenia i zasobów ludzkich fundacji prozwierzęcych działających w Poznaniu. Głos na nasz program pozwoli w znaczącym stopniu ograniczyć bezdomność zwierząt w Poznaniu.

W naszym projekcie zakładamy, że przy współpracy z poznańskimi organizacjami pozarządowymi, przeprowadzona zostanie duża akcja sterylizacji i leczenia wolnożyjących zwierząt.

Rokrocznie fundacje, mając doświadczenie,rozeznanie, zasoby osobowe i lokalowe, nie mają finansowania oraz sprzętu. Nasz program zakłada zakup oraz udostępnianie sprzętu organizacjom go potrzebującym, aby zapewnić optymalne jego wykorzystanie.

Program jest skierowany do każdego Poznaniaka, który chce dbać o swoje podwórko. Bardzo często zaniedbanie kwestii psów i kotów wolnożyjących w konkretnej lokalizacji powoduje ich namnażanie się w tempie geometrycznym, z kolei doprowadza do sytuacji patolologicznych, jak np. obecność kociego gniazda w wielkośći 60-70 osobników na działce o wielkości 2500m2. Niestety, obecne zasoby organizacji pozarządowych, schroniska, jak i środki przeznaczane przez miasto Poznań są dalece niewystarczające.

Realizacja projektu "Ratujemy Poznańskie Zwierzaki" będzie jednocześnie dobrą okazją do przeprowadzenia akcji edukacyjnej odpowiadającej na następujące pytania:

1. Jak dbać i chronić zwierzęta wolnożyjące?
2. Dlaczego trzeba sterylizować psy i koty?
3. Jak zwierzęta bytujące w okolicy nam pomagają?

Kanałami komunikacji będą internet oraz bezpośrednie spotkania z mieszkańcami.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren Miasta Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poznań od wielu lat boryka się z problemem cierpiących i rozmnażających się ponad miarę psów i kotów, co rokrocznie skutkuje przepełnieniem schroniska oraz działających w Poznaniu fundacji pomocy zwierzętom. Naszą propozycją jest, aby we współpracy z NGO-sami przeprowadzić dużą akcję leczenia i sterylizacji zwierząt wolnożyjących, co w naszej ocenie poprawi komfort życia mieszkańców, pozwoli odciążyć jednostki miejskie (np. Straż Miejską czy Schronisko), poprawi wizerunek Poznania oraz podwyższy poziom dobrostanu zwierząt. Połączenie projektu z akcją edukacyjną pozwoli dodatkowo poinformować Poznaniaków, jak taktować i dbać o mieszkające w okolicy zwierzęta.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Sprzęt do odławiania zwierząt wolnożyjących.
95 336
2. Leczenie 3000 zwierząt. 1 230 000
3. Utrzymanie zwierząt w trakcie leczenia. 187 872
4. Obsługa projektu. 246 000
SUMA: 1 759 208
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
List poparcia- Fundacja Pomocy Zwierzętom Kłębek List poparcia.docx
Szczegółowy Kosztorys Bud_et_obywatelski_kosztorys_2018(1).xls
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Piotr Kwiatkowski
Adres email pkwiatt@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Po spotkaniu odwoławczym podtrzymana decyzja negatywna
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 20/09/18
  Zespół Obradował w składzie Dagmara Wożniak, Zemowit Borowczak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W związku z negatywnym zaopiniowaniem projektu zespół PBO 2019, chcę wnieść odwołanie od w.w. decyzji. Założony projekt ma na celu m.in leczenie zwierząt wolnobytujących, na terenie Poznania. Działania Schroniska dla zwierząt oraz Straży Miejskiej Miasta Poznań nie zapewniają w praktyce takiej opieki. Program jest ukierunkowany na zwierzęta, które dobrze funkcjonują w środowisku miejskim, i które mogą po przebyciu leczenia powrócić do swojego miejsca bytowania. Budżetowe jednostki Miasta Poznań nie zapewniają takich usług, o czym przekonałem się osobiście jako mieszkaniec miasta Poznań. Jest to duża luka w systemie ochrony zwierząt wolnożyjących, którą starają się wypełnić organizacje pozarządowe oraz indywidualni obywatele Miasta Poznań. Dlatego też projekt "Ratujemy Poznańskie Zwierzaki!" nie wypełnia definicji projektów uwzględnionych i realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta Poznań. Przy składaniu projektu PBO 2019 "Ratujemy Poznańskie Zwierzaki!" został popełniony błąd - obsługa projektu została przewidziana na 2 lata, tak jak w poprzednich edycjach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, co wymaga korekty niżej wymienionych punktów : I.10 Środki do dezynfekcji sprzętu (na 12 miesiący): 1800 zł. I.12 Koszty eksploatacji samochodu (na 12 miesiący): 3204 zł. IV.2 Koordynacja projektu przez 12 miesiący (koszt brutto brutto): 48 000 zł. IV.3 Pracownik ds. interwencji (koszt brutto brutto): 48 000 zł. IV.4 Pracownik ds. edukacji i promocji (koszt brutto brutto): 24 000 zł.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W ocenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, na podstawie kosztorysu przedstawionego przez wnioskodawcę, projekt został przygotowany z założeniem jego trwania w latach 2019 i 2020, co jest niezgodne z zasadami PBO 2019 (rozdz 2, ust.12, lit c). Jednocześnie należy wskazać, że opieka nad wolno żyjącymi kotami (sterylizacja i kastracja, zakup domków całorocznych oraz dokarmianie tych zwierząt) jest już realizowana przez Miasto Poznań (Schronisko dla zwierząt oraz Straż Miejską Miasta Poznania) przy współpracy z organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w ramach corocznie przyjmowanego przez Radę Miasta Poznania Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu zgodnego z wymogami ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z zasadami PBO 2019 (rozdz.3 ust 6 lit. c), projekty już uwzględnione i realizowane nie podlegają głosowaniu. Należy podkreślić, iż od poczatku uchwalania Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu jego budżet na realizację poszczególnych zadań sukcesywnie rośnie i tym samym zwiększa się pomoc Miasta w tym zakresie.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Monika Woźniak, Mikołaj Szumski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 759 208 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.