"Woda zdrowia ci doda" dla Naramowic


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
"Woda zdrowia ci doda" dla Naramowic
Skrócony opis projektu
Stworzenie systemu stawów retencyjnych, oczek wodnych i strumieni z nasadzeniami i ławkami
Opis projektu
Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacji poprzez wykorzystanie wód opadowych. Tzw. retencja, zapewnia mądre wykorzystanie wody na terenach Poznania, gdzie ostatnia susza pokazuje problemy z jej dostępnością. Jednocześnie woda w formie stawów, oczek wodnych czy strumieni poprawi samopoczucie mieszkańców Naramowic, co wynika z badań naukowych. Brak retencji na szeroką skalę jest poważnym problemem Poznania. Letnie upały mają też negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Tymczasem brakuje u nas w betonowych pustyniach wykorzystania tej wody, którą marnujemy spuszczając ją do kanalizacji. Można więc połączyć przyjemne z pożytecznym i tworząc zbiorniki retencyjne wód opadowych wokół nich stwarzać przestrzeń rekreacyjną i nasadzić drzewa. Potrafią one zmniejszyć temperaturę nawet o kilka stopni w miastach, które w dobie globalnego ocieplenia zamieniają się w pustynie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rubież

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obr/ark: 50/11,działka: 29/45
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brakuje na terenie wschodnich Naramowic, które intensywnie się rozbudowują terenów zieleni urządzonej. Brakuje też na terenie całego Poznania retencji wody, ponieważ większość z niej jest kierowana do kanałów deszczowych. W czasach globalnego ocieplenia to poważny problem. Dodatkowo zbiorniki takie, oraz nasadzone wokół nich drzewa obniżają temperaturę i zapewniają ochłodę okolicznym mieszkańcom ratując im zdrowie a nierzadko życie w letnie upały.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa systemu oczek wodnych i strumieni, w tym instalacja pomp 200 000
Nasadzenia drzew 20 000
Ławki, kosze na śmieci, alejki spacerowe 100 000
Mostek nad ciekiem wodnym 20 000
klomby, krzewy, zieleń niska 35 000
SUMA: 375 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Kucharski
Adres email michkucharski@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni (działka nr 29/45 znajduje się w administracji ZDM).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, chciałbym wskazać sąsiednią działkę na ten projekt o oznaczeniu obr. 50 ark. 11, nr 29/53. Jest ona lepiej dostosowana do zaproponowanego rozwiązania a przeznaczenie jej pod usługi w obowiązującym planie miejscowym pozwala na wykonanie zbiorników wodnych bez problemu jakim są ograniczenia w zakresie odbioru wody dla dróg. Z poważaniem, Michał Kucharski
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d). Wskazana lokalizacja – obr/ark: 50/11, działka: 29/45 znajduje się na terenie objętym MPZP o nazwie: „Mpzp dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz w Poznaniu” i oznaczony jest symbolem: 2KD-Z dla którego przewidziano: • odprowadzenie wód opadowych poprzez kanalizacje deszczową – sprzeczne z propozycją wnioskodawcy, • lokalizację drogi klasy Z (zbiorcza) – sprzeczne z propozycję wnioskodawcy, który wnioskuje o lokalizację oczek wodnych Zgodnie z zapisami MPZP zagospodarowanie wód opadowych należy wykonać „…do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania w granicach terenu…”. W związku z tym zadanie to można wykonać poprzez odpowiednie zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnych, które jednak określone są dla terenów nie będących w administracji ZDM, a oznaczonych w MPZP m.in. następującymi symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, UN, 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW. O sposobie zagospodarowania tych terenów będzie decydował ich właściciel i będzie miał prawo przyjęcia rozwiązań zgodnych z MPZP, które nie będą przewidywały budowy systemu oczek wodnych. W granicach terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny m.in. symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 1KD-Z, 2KD-Z, 1KDW, 2KDW, 3KDW lokalizacja oczek wodnych nie jest możliwa ze względu na brak miejsca. Nie wyklucza się jednak zastosowania takiego rozwiązania przy projektowaniu ul. Nowej Stoińskiego
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 375 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.