Park nie tylko dla skateboardowców


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Park nie tylko dla skateboardowców
Skrócony opis projektu
Park z alejkami, ławkami, tablicami edukacyjnymi i skateparkiem na terenie Fortu V
Opis projektu
Celem projektu jest zabezpieczenie i rewitalizacja Fortu V na terenie Naramowic. W jego ramach należy uprzątnąć i zabezpieczyć gruzowiska na terenie obiektu. Miałyby też powstać alejki spacerowe, oświetlone, z ławkami i koszami na śmieci oraz ścieżką edukacyjną. Tablice edukacyjne informowałyby o faunie, florze i historii fortu. Centralnym punktem byłby skatepark składający się z minirampy, bank rampy, poręczy, grinboxu i funboxu oraz quarterpipe. Projekt pozwoliłby na zapewnienie bezpieczeństwa przychodzącym do fortu osobom oraz stworzył atrakcyjną przestrzeń rekreacji dla Naramowiczan i mieszkańców Winograd.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lechicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Fort V
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, Winograd i całego Poznania, skateboardowcy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Teren Fortu V wymaga zabezpieczenia, jest dziś miejscem popadającym w częściową ruinę. Najlepszą formą zamiast zakazów jest zagospodarowanie miejsca. Jednocześnie w okolicy brakuje większych terenów zieleni publicznej i zagospodarowanej. Dodatkową atrakcją byłby skatepark, zapewniający młodym ludziom przestrzeń do odreagowania swojej energii, dający im miejsce, w którym nastolatki mogą spotkać się ze znajomymi i przebywać na świeżym powietrzu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa skateparku 170 000
Uprzątnięcie i zabezpieczenie terenu 50 000
Budowa alejek z materiału biologicznie czynnego 150 000
Budowa oświetlenia w alejkach i na terenie skateparku 150 000
Ławki, kosze na śmieci, 8 tablic informacyjnych 80 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Możliwy wygląd skateparku df9019ef008fb676.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Kucharski
Adres email michkucharski@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział dokonując oceny merytorycznej projektu bazował przede wszystkim na już zrealizowanych bądź będących w trakcie realizacji projektów dotyczacych zagospodarowania obiektów fortecznych (w tym m. in. ekspertyz i analiz dotyczących Fortu V). W związku z powyższym, po kontakcie z Wnioskodawcą podęto wspólnie, że wartość realizacji projektu ulega podwyższeniu do 1 100 000.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 80 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Michał Kucharski, Eleonora Mikołajczyk-Winiarska, Paweł Nowak, Maciej Moszyński, Paweł Sowa, Elżbieta Skrzypczyńska, Alicja Staniszewska, Ewa Porada
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.