Os. Lecha. Remont szkoły SP51


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Os. Lecha. Remont szkoły SP51
Skrócony opis projektu
Założeniem projektu jest wyremontowanie znacznej części Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu.
Opis projektu
W roku 2017 Szkoła Podstawowa nr 51 obchodziła swoje 40-lecie. W szkole tej uczyły się dwa pokolenia dzieci. Wykształciła wiele wybitnych postaci (sprawdzić jakie). W tym czasie szkoła otworzyła oddziały sportowe, a jej uczniowie zdobywają puchary w piłce nożnej, pływaniu, lekkoatletyce, hokeju na trawie czy koszykówce.
Uczniowie korzystają także z pracowni informatycznych podczas zajęć lekcyjnych, jak i dodatkowych. Oprócz tego mają okazję rozwijać swoje pasje na kółkach przedmiotowych: polonistycznych, językowych, matematycznych, przyrodniczych, muzycznych, religijnych, a także doskonalić umiejętności sportowe na pozalekcyjnych zajęciach oraz miejskich i wojewódzkich zawodach. Aktywiści odnajdą się w szeregach Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu. Szkoła dba o to, by uczące się tu dzieci miały komfortowe warunki do rozwoju, cechuje się wysoką dbałością o bezpieczeństwo przebywających na jej terenie uczniów.
Niestety, stare odrapane tynki, ubytki i pęknięcia, choć kreatywnie wkomponowane w bogato zdobione plastyczne oprawy szpecą i budzą obawy rodziców, nauczycieli i przedstawicieli Sanepidu.

Projekt zakłada remont kapitalny korytarzy : na parterze i w piwnicy oraz remont sali gimnastycznej i szatni oraz schodów prowadzących do szkoły.
Korytarze parter - Remont posadzki (demontaż płytek, wyrównanie posadzki, uzupełnienie wykładziny), uzupełnienie ubytków tynkarskich, malowanie, Szacunkowy koszt - 60 000zł
Korytarze przy szatniach - Remont posadzki (demontaż płytek, wyrównanie posadzki, uzupełnienie wykładziny), uzupełnienie ubytków tynkarskich, malowanie, wymiana oświetlenia. Szacunkowy koszt - 80 000zł Remont posadzek - nakaz realizacji podczas kontroli SANEPID w dniu 14.03.2017r.

Zakup nowych szafek – dzieci do tej pory są zmuszone do współdzielenia szafek z kolegami. Koszt 17 szafek 6-skrytkowych 15 000.
Sala gimnastyczna, cyklinowanie, lakierowanie, malowanie linii boisk, lakierowanie z utwardzaniem, montaż listew przypodłogowych, odnowienie ścian (mocowania drabinek, uzupełnienie ubytków, wymiana oświetlenia na energooszczędne). 190 000
Modernizacja instalacji elektrycznej - rozdzielnice + rozdzielnia główna 35 000
Schody zewnętrzne - remont kapitalny 8000
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Lecha 37

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła na os. Lecha, okolona przez osiedla Tysiąclecia, Rusa, Czecha, ul. Inflancką i Piaśnicką
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie i pracownicy szkoły, dzieci i osoby korzystające z szerokiej oferty zajęć prowadzonych w budynku w godzinach popołudniowych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Bezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas najważniejsze. Stare odrapane tynki, ubytki i pęknięcia, choć kreatywnie wkomponowane w bogato zdobione plastyczne oprawy szpecą i budzą obawy rodziców, nauczycieli i przedstawicieli Sanepidu.
Niektóre z elementów nie były remontowane od 40 lat (tj od powstania szkoły). Zapewnijmy dzieciom godne warunki dla uprawiania sportu i dla nauki.
Remonty w znacznym stopniu poprawią nie tylko estetykę pomieszczeń, ale zwiększą też bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole.
Dzieci spędzają tu wiele godzin dziennie, przez niemal 9 miesięcy w roku, uczestnicząc w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Korytarze parter - Remont posadzki (demontaż płytek, wyrównanie posadzki, uzupełnienie wykładziny), uzupełnienie ubytków tynkarskich, malowanie. 60 000
Korytarze przy szatniach - Remont posadzki (demontaż płytek, wyrównanie posadzki, uzupełnienie wykładziny), uzupełnienie ubytków tynkarskich, malowanie, wymiana oświetlenia. Remont posadzek - nakaz realizacji podczas kontroli SANEPID w dniu 14.03.2017r. 80 000
Zakup nowych szafek – dzieci do tej pory są zmuszone do współdzielenia szafek z kolegami. Koszt 17 szafek 6-skrytkowych. 15 000
Sala gimnastyczna, cyklinowanie, lakierowanie, malowanie linii boisk, lakierowanie z utwardzaniem, montaż listew przypodłogowych, odnowienie ścian (mocowania drabinek, uzupełnienie ubytków, wymiana oświetlenia na energooszczędne). 190 000
Modernizacja instalacji elektrycznej - rozdzielnice + rozdzielnia główna 35 000 35 000
Schody zewnętrzne 8 000
SUMA: 388 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 000
Dodatkowe załączniki
Korytarze - zdobione kwiatkami ubytki w tynkach sp51remont-page-003.jpg
Sanitariaty, piwnica i korytarz sp51remont-page-004.jpg
Rekomendacje p. Dyrektor SP51 rekomendacje.pdf
Zdjęcia - sala gimnastyczna i pomieszczenie przyległe sp51remont-page-001.jpg
Posadzki (korytarz i sala gimnastyczna) oraz sanitariaty sp51remont-page-002.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Świtalska
Adres email elzbieta@switalska.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 388 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 420 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 6 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Małgorzata Nowak-Karlińska, Wojciech Szymczak, Elżbieta Świtalska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.