Zielona Głogowska


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Zielona Głogowska
Skrócony opis projektu
Przywróć-My zieleń na Głogowskiej, posadźmy na tej ulicy 50 drzew w donicach.
Opis projektu
Projekt zakłada, iż na ulicy Głogowskiej, tak jak kiedyś, powinny rosnąć drzewa.
W obecnych warunkach, przy dużym nagromadzeniu instalacji podziemnych, nie ma możliwości posadzenia drzew w gruncie. Zakłada się postawienie 50 dużych donic, w których będą rosnąć drzewa lub ewentualnie wysokie krzewy.
Projekt zakładający ustawienie donic z drzewami na ul. Głogowskiej powstał w 2014 r., z inicjatywy Rady Osiedla Św. Łazarz, po konsultacjach z mieszkańcami. Został wybrany w wyniku konkursu ogłoszonego przez Zarząd Dróg Miejskich. W ramach realizacji tego projektu zrewaloryzowane zostały m.in. skwery przy ul. Głogowskiej przy Dworcu Zachodnim, Strusia, Hetmańskiej.
Z uwagi na brak środków finansowych nie ustawiono do dziś przewidzianych w tym projekcie drzew w donicach. Po czasie jaki upłynął od opracowania przedmiotowego projektu pewne jego założenia mogły się zdezaktualizować w związku z powyższym wymaga on aktualizacji, w oparciu o doświadczenia zdobyte od tego czasu przy realizacji innych podobnych inwestycji (np. na ul. 23 Lutego, ul. 27 Grudnia , Rondo Kaponiera). Dodatkowo przewiduje się uzupełnienie na ul. Głogowskiej tzw. małej architektury o brakujące ławki, kosze i inne elementy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Głogowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

(od Mostu Dworcowego do ul. Krauthofera)
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Łazarza, poznaniacy przyjeżdżający na ul. Głogowską, osoby korzystające z tej ulicy przejazdem.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na ulicy Głogowskiej znów powinny rosnąć drzewa. Ulica ta nie musi być dłużej nieprzyjazną betonową pustynią. Pozbawiona drzew ulica nagrzewa się latem bardziej niż inne, na których one rosną. Ulica Głogowska powinna być ulicą reprezentacyjną, brak drzew powoduje, że taka nie jest, gdyż jest mało estetyczna. Ponadto brak roślin, mogących rozpraszać hałas oraz powstrzymywać rozprzestrzenianie się pyłów, powoduje nawarstwianie się negatywnych skutków ruchu samochodowego na tej ulicy. W chwili obecnej nie ma możliwości posadzenia drzew w gruncie, więc projekt zakłada postawienie 50 dużych donic, w których mogłyby rosnąć drzewa.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Aktualizacja projektu zieleni w pasie drogowym ul. Głogowskiej 20 000
Ustawienie 50 dużych donic z drzewami 550 000
Ustawienie brakujących koszy, ławek i innych elementów małej architektury 30 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
Poznań - ul. 27 Grudnia 27-grudnia Pozna_.jpg
Poznań - ul. 23 Lutego 23-lutego Pozna_.jpg
Katowice - ul. Warszawska Nowa-zielen-na-ulicy-Warszawskiej-w-Katowicach.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Filip Olszak
Adres email filip.olszak@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 15.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 180 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała Rady Osiedla Św.Łazarz z dnia 5 września 2018 r.rekomendująca projekt do realizacji.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.