Ogrody deszczowe dla Piątkowa


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Ogrody deszczowe dla Piątkowa
Skrócony opis projektu
Pilotaż programu budowy ogrodów deszczowych i popularyzacja wiedzy o zagospodarowaniu wód opadowych w mieście.
Opis projektu
Ogród deszczowy to rośliny hydrofitowe (odporne na zalewanie i suszę) posadzone w pojemniku lub bezpośrednio w gruncie, które oczyszczają wodę deszczową spływającą z dachu lub powierzchni nieprzepuszczalnych, poprzez transpirację poprawiają mikroklimat i powodują, że mniej wody spływa do kanalizacji. Koszty odprowadzenia wody do kanalizacji rosną skokowo, dlatego retencja wody na terenie silnie zurbanizowanym i szczelnie zabudowanym nabiera coraz większego znaczenia.
Pilotażowa budowa modelowych ogrodów deszczowych przy szkołach, przedszkolach i innych obiektach miejskich na terenie Piątkowa pozwoli na popularyzację wiedzy o zagospodarowaniu wód opadowych. Młodzież szkolna może samodzielnie zbudować swój ogród deszczowy i uzyskać wiedzę na temat korzyści wynikających z posiadania takiego ogrodu. Instrukcja samodzielnej budowy ogrodu deszczowego jest dostępna w Internecie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obiekty szkolne i przedszkolne, inne obiekty miejskie na terenie Piątkowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Budynki miejskie na Piątkowie, z których odprowadzana jest woda deszczowa do kanalizacji
Potencjalni odbiorcy projektu
Młodzież szkolna, lokalna społeczność
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Pilotażowa budowa modelowych ogrodów deszczowych przy szkołach, przedszkolach i innych obiektach miejskich na terenie Piątkowa pozwoli na popularyzację wiedzy o zagospodarowaniu wód opadowych. Młodzież szkolna może samodzielnie zbudować swój ogród deszczowy i uzyskać wiedzę na temat korzyści wynikających z posiadania takiego ogrodu. Polepszenie jakości życia, integracja lokalnej społeczności wokół celu społecznego, walor edukacyjny i wychowawczy - to główne zalety programu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Pojemnik/skrzynia 50 sztuk
2. Rury PCV i rura drenażowa 50 kompletów
3.Folia PCV do 50 pojemników
4.Podłoże: kamienie, żwir,piasek, ziemia ogrodnicza do 50 pojemników
5.Rośliny w doniczkach o średnicy 15 cm (12 sztuk na każdy z 50 pojemników)
50 000
SUMA: 50 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
źródło: Fundacja Sendzimira ogrod deszczowy budowa.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Jemielity
Adres email budzet.obywatelski@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 56 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 3 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Arkadiusz Białek, Maciej Łoś, Mateusz Ostapkowicz, Jan Sobczyk, Edward Szczepanowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.