Wolontariat i telefon łączy samotnych seniorów


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Wolontariat i telefon łączy samotnych seniorów
Skrócony opis projektu
Zapewniamy towarzystwo rówieśników seniorom uwięzionym we własnych mieszkaniach i tworzymy sieć nieformalnych znajomości telefonicznych.
Opis projektu
Projekt ma przeciwdziałać samotności osób starszych, które z powodu złego stanu zdrowia i barier architektonicznych (brak wind) nie mogą samodzielnie opuścić swojego mieszkania. Osoby te skarżą się na samotność, która jest dla nich gorsza niż cierpienie fizyczne. Projekt zakłada utworzenie sieci kontaktów towarzyskich zarówno pomiędzy uwięzionymi we własnych domach seniorami jak i zapewnienie im towarzystwa wolontariuszy w podobnym wieku i z podobnymi zainteresowaniami. Zależy nam aby samotni, unieruchomieni we własnym domu seniorzy mieli okazję do samodzielnego zawarcia nowych znajomości w swojej grupie rówieśniczej i porozmawiania na bliskie i ważne im tematy z osobami, z którymi mają wspólne zainteresowania, doświadczenia, problemy itp. Seniorzy mogliby zawierać znajomości telefoniczne z innymi unieruchomionymi seniorami i/lub spotykać się z wolontariuszami-seniorami we własnych mieszkaniach. W efekcie znajomości z projektu mogłyby przerodzić się w nieformalne znajomości i przyjaźnie.
Koordynacją projektu powinna zająć się organizacja mająca doświadczenie w pracy z wolontariuszami. Działania powinny polegać na:
- promowaniu pomysłu wśród seniorów i ich bliskich;
- zbieraniu informacji o seniorach zainteresowanych projektem, zarówno o osobach poszukujących towarzystwa jak i wolontariuszach chętnych do spotkań z uwięzionymi seniorami;
- tworzeniu bazy danych osób zainteresowanych wolontariatem towarzyszącym;
- łączeniu ze sobą osób w projekcie w dwojaki sposób, po pierwsze inicjując znajomości telefoniczne pomiędzy uwięzionymi seniorami, tak aby każdy samotny senior mógł porozmawiać z innym seniorem w dowolnym wybranym przez siebie momencie, oraz kojarząc potrzebujących seniorów z seniorami wolontariuszami.
Koordynator projektu powinien mieć biuro w miejscu znanym społeczności lokalnej - np. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Domu Kultury, Szkole czy też przy organizacji pozarządowej. Koordynator ma zapewnić do siebie łatwy dostęp nie tylko telefoniczny ale i osobisty w ustalonych godzinach. Koordynator ma nie tylko zapewniać obsługę administracyjną i prowadzić dokumentację, ale ma też być wsparciem, mediatorem i doradcą zarówno dla wolontariuszy jak i ich podopiecznych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Grunwald

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

lokal znany społeczności lokalnej i dostępny dla osób niepełnosprawnych i starszych
Potencjalni odbiorcy projektu
Seniorzy mieszkający w rejonie Starego Miasta, którzy z powodów barier architektonicznych (brak wind, mieszkanie na wysokim piętrze) i z powodu własnych ograniczeń zdrowotnych i ruchowych nie są w stanie samodzielnie opuszczać mieszkania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Z poznańskich 140.000 seniorów w naszej dzielnicy mieszka ponad 30.000. Niestety wielu seniorów mieszka w starych kamienicach i blokach pozbawionych wind oraz z innymi barierami architektonicznymi. Z rozmów z seniorami, pracownikami socjalnymi MOPR oraz pracownikami Centrum Inicjatyw Senioralnych i innymi przedstawicielami organizacji działającymi na rzecz seniorów wiadomo, że bariery architektoniczne wielu seniorom uniemożliwiają samodzielne opuszczenie własnych mieszkań, które stają się dla nich więzieniem. Niestety wiele z tych osób nie posiada już bliskiej rodziny, a sąsiadów nie znają. W takiej sytuacji są wykluczeni z jakiegokolwiek życia społecznego i towarzyskiego. Samotność jest dla tych osób dojmująca i powoduje szybkie i głębokie pogorszenie kondycji psychicznej i cierpienie. Niejednokrotnie samotni seniorzy twierdzą, że samotność jest gorsza od bolesnych chorób fizycznych. Potrzeby samotnych seniorów nie są zaspokajane. Obecnie prowadzone działania tylko w niewielkim stopniu zabezpieczają rzeczywiste potrzeby seniorów. Nasz projekt jest innowacyjny ponieważ obecnie żadna organizacja nie prowadzi tego typu wolontariatu towarzyszącego dla samotnych seniorów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie koordynatora 1/2 etat 20 000
Promocja (np. projekty graficzne, wydruk materiałów promocyjnych) 1 000
Obsługa informatyczna 1 500
Koszty wynajmu lokalu 2 500
Koszty administracyjne i obsługi zadania 2 500
SUMA: 27 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Aleksandra Buchert
Adres email aleksandrab285@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest propozycją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów, zwłaszcza samotnych. Istotny jest również aspekt międzypokoleniowy uwzględniony w projekcie.
  Zespół Obradował w składzie: Lidia Płatek, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 27 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 27 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Grunwald Południe w pełnym składzie
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ryszard Bąk, Małgorzata Bratek, Janusz Dobierski, Marek Ignac, Ewa Jerszyńska, Michał Kosicki, Regina Kopaczyk, Mikołaj Maśliński, Aleksandra Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Stare Miasto
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.