Zaprojektowanie zieleni


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Zaprojektowanie zieleni
Skrócony opis projektu
Zaprojektowanie zieleni w miejscu dwóch piaskownic oraz okolicznych terenów zielonych między blokami.
Opis projektu
Usunięcie piaskownic, ławek oraz przystrzyżenie krzewów do wysokości 40 cm. Zaprojektowanie terenu zieleni przez architekta krajobrazu między budynkami od ul. Piotra Tomickiego 14, Piotra Tomickiego 4-12 i św. Michała 9-11 uwzględniające miejsca do wypoczynku w odpowiedniej odległości od przylegających budynków. Wykonanie projektu aranżacji zieleni przez profesjonalną firmę oraz zakup potrzebnych roślin i ławek zgodnie z przyjętym do realizacji projektem. Utrzymanie zieleni.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Piotra Tomickiego 14, ul. Piotra Tomickiego 4-12, św. Michała 9-11

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 85 ul. Piotra Tomickiego 16,
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy ul. Piotra Tomickiego 14, ul. Piotra Tomickiego 4-12, św. Michała 9-11 oraz sąsiednich Osiedli, uczniowie szkoły, osoby korzystające z dojścia do tramwaju, parku i jeziora, przechodnie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia, zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, zapewni spokój oraz w znacznym stopniu ograniczy demoralizację dzieci i młodzieży poprzez usunięcie miejsca spotkań osób spożywających alkohol od wczesnych godzin rannych do późnych godzin nocnych, palących papierosy, plujących, śmiecących, często śpiących na ławkach, zakłócających spokój swoim nagannym zachowaniem i dewastujących otoczenie i nie tylko, załatwiających notorycznie swoje potrzeby fizjologiczne w sąsiadujących krzewach, często w obecności dzieci i młodzieży.
Ponadto przedmiotowe ławki i piaskownice nie są odpowiednio zabezpieczone przez co nie spełniają żadnych wymogów sanitarnych, a usytuowane są w bliskim sąsiedztwie ulicy, parkingu i budynku.
A w odległości kilkunastu metrów od tego miejsca znajdują się dwa place zabaw profesjonalnie zabezpieczone z piaskownicami, huśtawkami, odpowiednim podłożem do biegania i boiskami, a dla chętnych zestaw urządzeń stacjonarnej siłowni zewnętrznej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. usunięcie dwóch piaskownic i dwóch ławek,
2. przystrzyżenie okolicznych krzewów do
wysokości 40 cm,
3. zlecenie projektu aranżacji zieleni
uwzględniającego miejsca do odpoczynku,
4. przygotowanie terenu i zakup roślin do
wykonania projektu zieleni,
5. wykonanie projektu zieleni przez profesjonalną
firmę,
6. pielęgnacja zieleni
60 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Danuta Michalak
Adres email danmic@vp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty. notatka GP, 19.07: po rozmowie tel. z Wydziałem Oświaty, wysłano mail do WGN z prośbą o ponowną weryfikację. Po ponownej weryfikacji przez WGN projekt przedekretowano na ZKZL.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 14.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zgadzamy się z celem proponowanych działań oraz wyceną wnioskodawcy.
  Zespół Obradował w składzie: Adrian Kaczmarek, Mariusz May
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 250 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.