Renowacja Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego.


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Renowacja Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego.
Skrócony opis projektu
Poprawa infrastruktury rowerowej NSR na odcinku od ul. Rubież/Bożywoja do granicy miasta.
Opis projektu
Celem projektu jest budowa porządnej, gruntowej ścieżki rowerowej Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego na odcinku od istniejącego cieku wodnego w rejonie ul. Nadwarciańskiej do ul. Lubczykowej (ok. 600 m) oraz jednorazowe wyrównanie istniejących dziur i kolein na pozostałej gruntowej części szlaku pomiędzy ul. Rubież/Bożywoja a granicą miasta Poznania z gminą Suchy Las (ok. 6,5 km - z wyłączeniem odcinka budowanego).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nadwarciańska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Odcinek istniejącego Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, mieszkańcy gmin sąsiednich oraz turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wnioskowany do budowy odcinek istniejącego Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego stanowi piaszczysty, trudno przejezdny odcinek trasy - ok. 600 m (fotografie A1 i A2).
Pozostały, gruntowy odcinek od ul. Rubież/Bożywoja wymaga jednorazowego wyrównania istniejących dziur i kolein w celu poprawy komfortu jazdy rowerem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa gruntowej, utwardzonej drogi rowerowej pomiędzy ul. Lubczykową a ciekiem wodnym w rejonie ul. Nadwarciańskiej - ok. 600 m 500 000
Wyrównanie istniejących dziur i kolein na odcinku od ul. Rubież/Bożywoja do granicy miasta Poznania z gminą Suchy Las. 100 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Istniejący szlak rowerowy A1.jpg
Istniejący szlak rowerowy A2.jpg
Odcinek do budowy M1.png
Odcinek do wyrównania M2.png
Docelowy standard nawierzchni C1.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jan Dziurzyński
Adres email jdziurzynski@10g.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Opinia WGN: Część działek nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Zgodnie z Zasadami PBO19 projekt nie może być dalej procedowany – rozdział 2, pkt 12 b. Aktualizacja: projekt zadekretowano na ZDM w celu pozyskania opinii w zakresie możliwości realizacji projektu wyłącznie na działkach miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w rozdziale 1, pkt 7 oraz projekt nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2019 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt 13 lit. d oraz pkt. 12 lit. c). Wskazana lokalizacja położona jest na gruntach prywatnych. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta realizuje projekt pn: „Wartostrada Północ – Południe” obejmujący opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej na północ od Mostu Lecha w kierunku Czerwonaka i na południe od Mostu Przemysła I w kierunku Dębiny. Wówczas projekt ten może zostać zrealizowany. Według stanu na dzień dzisiejszy w celu realizacji projektu konieczne byłoby przesunięcie ścieżki na całej długości, co w praktyce oznaczałoby otwarcie ulicy oraz dokonanie wszystkich uzgodnień, uzyskanie wszelkich pozwoleń i realizację zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.