Edukacja, sensoryka, sport ogrody Miasteczka Oświatowego


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Edukacja, sensoryka, sport ogrody Miasteczka Oświatowego
Skrócony opis projektu
Modernizacja ogrodów przedszkolnych do wszechstronnego rozwoju dzieci w strefach: rekreacyjna, sportowa, kreatywna, sensoryczna.
Opis projektu
Projekt zakłada modernizację i organizację ogrodów przedszkolnych, z podziałem na strefy edukacyjno - rozwojowe:
1. Rekreacyjna - doposażenie ogrodów w urządzenia i sprzęty służące do zabawy i wypoczynku dzieci. M. in. ławki, ścianki wspinaczkowe, zestawy zabawowe, hamaki, bezpieczne piaskownice, przeplotnie etc. Sprzęty, które wykorzystywane są teraz, są w fatalnym stanie (załączniki)
2. Sportowa - wykonanie boisk do gier zespołowych ze sztuczną/ naturalną nawierzchnią, zakup ścieżek do balansowania, zewnętrznego sprzętu sportowego. Nawierzchnie w ogrodach to pozostałości po placach budowy przedszkoli. Kiedy pada deszcz tworzą się ogromne kałuże i błoto, kiedy jest słońce, trawa i ziemia wysychają, pozostaje piasek. Mnóstwo ubytków i nierówności mają chodniki i alejki asfaltowe.
3. Kreatywna - urządzenie i wyposażenie kącików plastycznych (zewnętrzne tablice), stoliki, gry edukacyjne. Urządzenie Miasteczka Ruchu Drogowego - znaki, sygnalizacja, rowery dla dzieci. Ścieżka ekologiczna - ogrody, mini hodowle.
4. Sensoryczna - budowa ścieżek sensorycznych, pozwalających dzieciom na poznawanie świata wszystkimi zmysłami (dotyk, węch, słuch, smak, wzrok)
5. Projekt obejmuje także przycinkę i wycinkę drzew oraz krzewów (za zgodą Wydziału Ochrony Środowiska), wymiana płytek chodnikowych oraz starej nawierzchni, nawiezieni nowej ziemi, budowa nowych trawników, nowe nasadzenia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Bolesława Chrobrego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt obejmuje 4 przedszkola: Przedszkole nr 24 os. B. Chrobrego 104, Przedszkole nr 35 os. B. Chrobrego 109, Przedszkole nr 148 os. B. Chrobrego 121, Przedszkole nr 163 os. B. Chrobrego 106
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci przedszkolne, młodzież szkolna, rodziny, seniorzy, mieszkańcy Piątkowa i okolic.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Od 2006 roku placówki oświatowe mieszczące się na osiedlu B. Chrobrego, zrzeszone są w projekcie Miasteczko Oświatowe. Dotychczas zorganizowano dla dzieci i społeczności Piątkowa kilkadziesiąt imprez i projektów edukacyjnych. Większość z nich odbywa się w ogrodach przedszkoli, które obecnie nie spełniają standardów europejskich, zapewniających prawidłowy i wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Nie posiadają stref edukacyjno - rozwojowych, odpowiednich nawierzchni, urządzeń i sprzętów sportowo - rekreacyjnych - nowoczesnych i zgodnych z normami UE. Wygrany Projekt, pozwoli zmodernizować ogrody i znacząco wpłynie na poziom realizacji celów Miasteczka Oświatowego: harmonijny i wszechstronny rozwój naszych wychowanków, integracja społeczności Piątkowa, szeroko rozumiana edukacja zdrowotna, zarówno dzieci, jak i ich rodzin; włączanie seniorów do aktywnego życia. Strefy edukacyjno - sportowe, umożliwią promocję zdrowego stylu życia oraz proekologicznych zachowań wśród społeczności lokalnej. To idealne rozwiązanie na edukację przez zabawę, przyjazną dzieciom i przynoszącą znakomite efekty.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Naprawa/demontaż istniejących sprzętów 15 000
Zakup i instalacja nowych sprzętów i zestawów rekrecyjnych 200 000
Budowa boisk do piłki nożnej 90 000
Budowa i wyposażenie strefy sensorycznej 40 000
Doposażenie strefy kreatywnej (zakup i instalacja tablic, gier edukacyjnych etc) 40 000
Naprawa i budowa nowych nawierzchni. Modernizacja zieleni - przycinka i wycinka drzew i krzewów, ścieżki ekologiczne, mini ogrody hodowlane 100 000
SUMA: 485 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacje Rady Rodziców Przedszkola nr 35 rekomendacjeP35.jpg
Rekomendacje Rady Rodziców Przedszkola nr 163 RR163_rekomendacja_BO.pdf
Stan ogrodu P24 plac zabaw2.pdf
Stan ogrodu P163 foto do BO.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Nawrocka
Adres email przedszkole163@gmail.com
Telefon 618223561
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 05.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyr. Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś-z-ca dyr. Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 485 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 560 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Arkadiusz Białek, Maciej Łoś, Mateusz Ostapkowicz, Jan Sobczyk, Edward Szczepanowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.