Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna
Skrócony opis projektu
Nowoczesne strefy odpoczynku mieszkańców z ławkami solarnymi, wifi, lampami hybrydowymi, samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów.
Opis projektu
W miejscach zaniedbanych skwerów powstaną nowoczesne i wielofunkcyjne przestrzenie publiczne – strefy odpoczynku mieszkańców, zgodne z zasadami SMARTCITY (ang. „inteligentne miasto”):

• KWIATOWE – teren SP nr 78,

• ŁAWICA – teren Przedszkola nr 36,

• GÓRCZYN – proponowane lokalizacje w załączniku.


Nowoczesne i atrakcyjne place w Twojej okolicy – na terenie skwerów znajdą się np.:

• samoobsługowe stacje naprawy rowerów: z zestawem narzędzi, uniwersalną pompką oraz kodem QR do publikacji online z instrukcjami napraw usterek rowerowych,

• ławki solarne z wifi i ładowarkami do urządzeń mobilnych (USB, indukcja),

• lampy hybrydowe niezależne od zasilania z sieci wykorzystujące energię solarną i wiatrową, z czujnikami zmierzchowymi - dostosowujące natężenie światła do pory dnia i roku,

• elektroniczne tablice LED z zegarem i czujnikiem temperatury prezentujące poziom czystości powietrza (pyły PM 2,5 oraz PM10),

• miejskie szafy bibliofila pobudzające wymianę książek między mieszkańcami, na szafach zostaną umieszczone kody QR do publikacji online (beletrystyka, opowiadania dla dzieci),

• zestaw tablic informacyjnych i edukacyjnych: tablica informująca o zasadach SMARTCITY wraz z inspirującymi przykładami rozwiązań z innych miast europejskich i światowych,

• integrująca mieszkańców tablica z ogłoszeniami sąsiedzkimi (oddam, zamienię itp.), oraz tablica lokalnego banku czasu - wspierającego kapitał społeczny,

• innowacyjne rozwiązania społeczne w małej architekturze: zewnętrzny stolik do przewijania dla młodych rodziców pomoże uniknąć kłopotów na spacerze z dziećmi, łączona ławka dla dzieci i ich rodziców (mały-duży) ułatwi samodzielne korzystanie z miejskich mebli przez maluchy.

Teren skwerów zostanie odpowiednio zagospodarowany – powstaną nowe chodniki i przyjazne ciągi piesze, tak potrzebne miejsca parkingowe, stojaki rowerowe, nasadzenia drzew i krzewów. Skwery będą dostępne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Przykładowy zakres dla poszczególnych lokalizacji w załączniku "Kosztorys".
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

• KWIATOWE – teren SP nr 78, • ŁAWICA – teren Przedszkola nr 36, • GÓRCZYN – proponowane lokalizacje w załączniku.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

jw.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wśród potencjalnych odbiorców należy wskazać mieszkańców rejonu z dzielnic Kwiatowe-Junikowo, Górczyn, Ławica: młodzież i osoby dorosłe zainteresowane aktywnym spędzaniem czasu poza domem.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
U genezy projektu leży zeszłoroczny sukces wspólnego projektu „Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna” - 834 głosy i 1 miejsce w naszym rejonie to wyraźny sygnał, że mieszkańcy naszej dzielnicy oczekują projektów integrujących potencjał wielu osiedli. Przedsięwzięcia tego typu to nie tylko większa szansa na dofinansowanie-to przede wszystkim wyższy poziom sprawiedliwości społecznej. Tym razem prosimy o poparcie kolejnego projektu łączącego nasze potrzeby i realizującego wspólne marzenia. Przedsięwzięcie posiada poparcie 2 placówek oświatowych (SP nr 78 i Przedszkola nr 36).

Projekt jest zgodny z duchem SMARTCITY (ang. „inteligentne miasto”) i zakłada wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, ekologicznych rozwiązań oraz możliwości internetu mieszkańcy wzbogacą się o wielofunkcyjne miejsca do spędzania wolnego czasu na miarę XXI wieku.

Projekt jest zgodny z zasadami uniwersalnego projektowania: infrastruktura będzie dostępna i przyjazna dla użytkowników, także osób z niepełnosprawnościami.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wartość całkowita projektu dla lokalizacji: Kwiatowe, Ławica, Górczyn (przykładowy kosztorys w załączniku). 380 000
SUMA: 380 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 90 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacje na Górczynie Propozycje lokalizacji na G_rczynie ustalone z Zarz_dem Dr_g Miejskich - 340.pdf
Przykładowy kosztorys projektu INTELIGENTNE SKWERY Kosztorys_projektu_INTELIGENTNE_SKWERY(1).pdf
Prezentacja INTELIGENTNE SKWERY Prezentacja_INTELIGENTNE_SKWERY.pdf
Deklaracje poparcia projektu INTELIGENTNE SKWERY Deklaracje_poparcia_projektu_INTELIGENTNE_SKWERY.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dawid Drobnić
Adres email slovene@tlen.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni. Projekt ostatecznie zadekretowano na Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Garlacz, Aleksandra Miedziejko
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 380 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 90 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 380 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 90 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Górczyn na posiedzeniu 14.09.2018.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.