Bezpieczne dzieciaki Górczyna, Ławicy, Kwiatowego, Junikowa


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Bezpieczne dzieciaki Górczyna, Ławicy, Kwiatowego, Junikowa
Skrócony opis projektu
Pakiet wsparcia szkół/przedszkoli: nowoczesny sprzęt, defibrylatory AED, tablice pomiaru prędkości, miasteczko ruchu drogowego.
Opis projektu
Zakres projektu obejmuje 3 publiczne szkoły podstawowe/średnie i 3 przedszkola w naszym rejonie (Górczyn/Ławica/Kwiatowe/Junikowo):

1. ZAKUP NOWOCZESNEGO SPRZĘTU I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DO NAUKI PIERWSZEJ POMOCY ORAZ EDUKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA – dla publicznych placówek w rejonie (np. tablice multimedialne i ekrany LED do celów edukacyjnych, fantomy, tablice edukacyjne z opisem procedur pierwszej pomocy i zasadami BHP, gry edukacyjne, broszury, kamizel-ki odblaskowe itp.).

2. ZAKUP DEFIBRYLATORÓW AED - dla publicznych placówek w rejonie. Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED (ang. Automated External Defibryllator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. Dzięki komendom głosowym defibrylator może być obsługiwany przez osoby bez wykształcenia medycznego. Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. przypadków nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki urządzeniom AED nasze dzieci będą lepiej chronione przed ryzykiem nagłego zatrzymania krążenia nim przyjedzie karetka.

3. ZAKUP I MONTAŻ ELEKTRONICZNYCH TABLIC POMIARU PRĘDKOŚCI – przy szkołach i przedszkolach objętych projektem (4 lokalizacje: Górczyn, Ławica, Kwiatowe, Junikowo). W każdej lokalizacji zamontowane zostaną po 2 tablice LED dokonujące pomiaru prędkości samochodów i wskazujące wartość na wyświetlaczu. Kierowca jadący zgodnie z przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem DZIĘKUJĘ. W razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości ukazuje się czerwony napis ZWOLNIJ. Statystyki potwierdzają skuteczność tego rozwiązania i jego działanie psychologiczne - kierowcy zdecydowanie częściej zwalniają, jadą ostrożniej nie tracąc przy tym pieniędzy na mandaty! A nasze dzieci będą dużo bezpieczniejsze w drodze do szkoły i przedszkola.

4. BUDOWA MINI MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO - do nauki przepisów ruchu drogowego. Dla maluchów to idealne miejsce by oswoić się z poruszaniem na piechotę a dla młodzieży miejsce do nauki ulicznej jazdy na rowerze. W skład miasteczka mogą wejść m.in.: mini znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych, skrzyżowania itd. Miasteczko zostanie zlokalizowane na terenie SP nr 78 (obecnie plac o nawierzchni z kostki brukowej).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

(1) SP nr 10 ul. Bosa; (2) SP nr 78 ul. Żonkilowa; (3) LO nr 38 ul. Małoszyńska; (4) Przedszkole nr 7 ul. Mikołowska; (5) Przedszkole nr 8 ul. Bosa; (6) Przedszkole nr 36, ul. Perzycka.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dla SP nr 10 przy ul. Bosej (Górczyn) przewidziano podwójny pakiet w zakresie zakupu defibrylatorów AED oraz zakupu sprzętu i materiałów edukacyjnych, gdyż będzie on służył dzieciom w obu budynkach należących do szkoły (w budynku przy ul. Bosej 9 i w budynku dawnego Gimnazjum nr 50 przy ul. Ściegiennego 10). Elektroniczne tablice pomiaru prędkości – mogą być zlokalizowane na działkach na których znajdują się budynki oświatowe lub na innym terenie miejskim.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami przedsięwzięcia są: 1. Dzieci i młodzież oraz nauczyciele publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w rejonie. 2. Użytkownicy dróg w rejonie – kierowcy, pasażerowie i piesi.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
U genezy projektu leży zeszłoroczny sukces wspólnego projektu „Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna” - 834 głosy i 1 miejsce w naszym rejonie to wyraźny sygnał, że mieszkańcy naszej dzielnicy oczekują projektów integrujących potencjał wielu osiedli. Przedsięwzięcia tego typu to nie tylko większa szansa na dofinansowanie - to przede wszystkim wyższy poziom sprawiedliwości społecznej. Dzięki kompleksowym projektom realizowanym w kilku lokalizacjach budżet obywatelski wspiera wszystkich bez wyjątku mieszkańców naszego rejonu.

Dlatego w tym roku prosimy o poparcie kolejnego projektu łączącego nasze potrzeby i realizującego wspólne marzenia. Przedsięwzięcie posiada pełne poparcie 6 placówek oświatowych (szkół i przedszkoli).

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa naszych dzieci – bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa zdrowotnego. Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zachowań ryzykownych, zasad bezpieczeństwa i BHP.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Tablice pomiaru prędkości (LED) - 8 szt. w 4 lokalizacjach 160 000
Nowoczesny sprzęt i materiały edukacyjne - 7 pakietów po 14 000 zł 98 000
Defibrylatory AED - 7 szt. po 6 000 zł 42 000
Miasteczko ruchu drogowego 90 000
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 20 000
SUMA: 410 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Prezentacja BEZPIECZNE DZIECIAKI Prezentacja_BEZPIECZNE_DZIECIAKI.pdf
Deklaracje poparcia projektu BEZPIECZNE DZIECIAKI Deklaracje_poparcia_projektu_BEZPIECZNE_DZIECIAKI.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dawid Drobnić
Adres email slovene@tlen.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 410 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 470 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Górczyn na posiedzeniu 14.09.2018.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Kwiatowego
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla opiniuje projekt negatywnie, ze względu na zbyt szeroki zakres zadania. Wnioskodawca nie określił, kto ma prowadzić zajęcia wymienione w projekcie. Ponadto nieuzasadniony jest zakup fantomów, które prowadzący zajęcia zawsze mają ze sobą. Dodatkowo, wnioskodawca zaproponował zakup materiałów dla Przedszkola na terenie Osiedla, które otwarte jest o wiele krócej niż budynek pobliskiej Szkoły, gdzie dostęp do defibrylatora byłby lepszy i łatwiejszy.
  Zespół Obradował w składzie: Członkowie Rady Osiedla obecni na sesji w dniu 3 września 2018 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.