WARTA DLA LUDZI


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
WARTA DLA LUDZI
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie zaniedbanych terenów nadwarciańskich na wysokości os. Piastowskiego
Opis projektu
Celem projektu jest zagospodarowanie zaniedbanych terenów nadwarciańskich na wysokości os. Piastowskiego na południe od Przystani Posnania. Rezultatem projektu powinno być stworzenie przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni, odpowiednich do rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców o różnym wieku. Choć tereny nad Wartą ulegają poprawie, wskazany obszar jest nadal niezagospodarowany. Panuje tam bałagan i nieporządek, a teren ten jest po zmierzchu niebezpieczny.

Pomysł miałby przyczynić się do uporządkowania tego terenu, stworzenia miejsc do odpoczynku, zamontowania ławek, stołów do piknikowania, koszy na śmieci, oświetlenia oraz wybiegu dla psów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

rejon ul. Wioślarskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka numer 10/8
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Tereny nadwarciańskiej we wskazanej lokalizacji są zaniedbane, a posiadają duży potencjał miastotwórczy. Ich zagospodarowanie przyczyni się do dalszego powrotu Poznania nad Wartą.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ławki x 30 45 000
Kosze na śmieci x 10 10 000
Oświetlenie 50 000
Stoły piknikowe x 10 20 000
Usunięcie zieleni niskiej 20 000
Wybieg dla psów 55 000
SUMA: 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paweł Głogowski
Adres email pawel@ulepszpoznan.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni (ZZM).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zarząd Zieleni Miejskiej posiada projekt rewitalizacji Parku nad Wartą, w związku z powyższym projekt jest niezgodny z planami, politykami i programami Miasta (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 13, lit. e) Na wskazanej działce projektant zachowuje cenne przyrodniczo zadrzewienia o charakterze łęgu i grądu jako miejsca lęgowe płazów, gadów, ptaków, owadów i nietoperzy. Zaplanowane jest wprowadzenie gatunków drzew i krzewów, których owoce będą stanowić pokarm dla funkcjonującej tam fauny. Są to wyjątkowo cenne przyrodniczo tereny, wchodzące w skład południowego klina zieleni Poznania. Ponadto ukształtowanie nabrzeża, będącego skarpą, uniemożliwia zagospodarowanie terenu proponowane przez Wnioskodawcę. Na obszarze rozległych przestrzeni parkowych, powyżej wskazanej działki, projekt zakłada lokalizację bogatej infrastruktury rekreacyjnej.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 195 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.