Inkubator Młodej Kultury w Domu Tramwajarza


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Inkubator Młodej Kultury w Domu Tramwajarza
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stymulację zaangażowania osób poniżej 30 roku życia w aktywne tworzenie wydarzeń kulturalnych.
Opis projektu
Projekt zakłada utworzenie Inkubatora w jeżyckim Domu Tramwajarza celem zachęcenia młodych ludzi do aktywnego tworzenia wydarzeń kulturalnych. W ramach projektu będzie udzielana pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych w określonych blokach tematycznych:
BLOK 1 - Aktywizacja społeczności senioralnej
a) Integracja społeczności (koncerty, konsultacje, spotkania)
b) Warsztaty (nowe technologie, bezpieczeństwo w Internecie)

BLOK 2 - Aktywizacja obywatelska
a) Obywatelska sfera publiczna - spotkania dotyczące ważnych tematów dla mieszkańców dzielnicy
b) Spacery tematyczne po Jeżycach
c) Spotkania społeczno - literackie wokół nowości wydawniczych

BLOK 3 - Literacki
a) Pisarki w szkołach - cykliczne spotkania z pisarkami połączone z lekcją czytania w szkołach
b) Warsztaty poetyckie i prozatorskie - warsztaty rozwijające umiejętności poetyckie i prozatorskie młodego pokolenia (forma otwarta)
c) FreeMIC - przestrzeń wolnego słowa - wydarzenia w ramch których młodzi poeci mają okazję zaprezentować swoją twórczość

BLOK 4 - Sztuki wizualne
a) Wystawa Nieistniejących Obrazów - utworzenie wernisażu i wystawy osób, które stawiają pierwsze kroki jako profesjonalni malarze, rzeźbiarze lub inni twórcy sztuk wizualnych
b) O krok od sztuki - Cykl zajęć dla dzieci poświęconych sztuce współczesnej. Na cotygodniowych warsztatach poznamy artystów z Polskich i całego świata, którzy swoimi działaniami pokazują, że miejsce na sztukę to nie tylko galerie czy muzea.
c) Warsztaty - fotograficzne i z innych sztuk wizualnych

BLOK 5 - Blok otwarty
Ideą bloku otwartego jest możliwość realizacji śmiałych, nowych pomysłów młodych artystów w przestrzeni lokalnej. Ideą bloku otwartego jest umożliwienie artystom realizacji swoich projektów pod opieką młodych kuratorów sztuki.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dom Tramwajarza, Słowackiego 19/21

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Jeżyc i Miasta Poznań
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu umożliwi aktywizację społeczno-kulturowo-kuratorską mieszkańców dzielnicy. Bloki tematyczne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby każda osoba, niezależnie od wieku, mogła znaleźć coś dla siebie. Realizacja projektu przyczyni się również do rozwinięcia siły kulturotwórczej dzielnicy i wzrostu zaangażowania lokalnej społeczności w życie społeczne dzielnicy. Jeśli działania będą mogły być zrealizowane, umożliwią wzmocnienie lokalnych więzi międzyludzkich oraz wykształcą kolejne pokolenie kuratorów kultury.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Realizacja bloków tematycznych i działania promocyjne: 215 200 PLN
215 200
Zatrudnienie koordynatora i kuratora Inkubatora: 34 800 PLN 34 800
SUMA: 250 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Patrycja Ptak
Adres email oruenteam@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Marcin Kostaszuk Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.