Zieleń i ławki na Zielonym Chwaliszewie


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Zieleń i ławki na Zielonym Chwaliszewie
Skrócony opis projektu
Posadzenie drzew, ustawienie ławek i korekta organizacji ruchu na ulicy Chwaliszewo
Opis projektu
Projekt zakłada:
- posadzenie 30 drzew w donicach lub w gruncie,
- ustawienie ławek, koszy, stojaków rowerowych i słupków,
- zamontowanie dwóch progów poduszkowych zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców i zmniejszających hałas z kostki brukowej,
- zamiana części zatok postojowych w zieleńce (postój w zatoce na jezdni) - bilans miejsc postojowych: +1.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Chwaliszewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Od Wenecjańskiej do Mostu Chrobrego
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Chwaliszewa, osoby starsze, kierowcy, bywalcy restauracji i kawiarni, turyści wędrujący Traktem Królewsko-Cesarskim
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ciężko dzisiaj na ulicy Chwaliszewo znaleźć jakąkolwiek zieleń. Nie ma też tutaj ławek. Projekt pozwoli zazielenić kolejną ulicę centrum miasta, co jest zgodne z oczekiwaniami społeczności. Co ważne: zieleń nie powstanie kosztem miejsc parkingowych. Przeniesienie części miejsc postojowych na szeroką jezdnię pozwoli na stworzenie zieleńców bez zwężania chodnika i bez ograniczania możliwości parkowania. Dzisiaj rowerzyści bez ładu i składu przypinają rowery do latarni czy znaków - dlatego warto postawić stojaki rowerowe. Progi poduszkowe zwiększą bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców dzielnicy, a - razem z korektą organizacji ruchu - zmniejszą hałas, gdyż wymuszą przestrzeganie na kierowcach przepisowej prędkości. Osoby starsze będą mogły przysiąść na kilku ławkach (w tym pod sklepem ze sprzętem medycznym), podobnie jak bywalcy lodziarni czy spacerowicze podążający Traktem Królewsko-Cesarskim. Tworzona przez miasto Mapa potrzeb lokalnych także wskazywała potrzebę zwiększenia ilości zieleni i ławek na Chwaliszewie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Drzewa i założenie zieleńców z krzewami 95 000
Ławki, stojaki, słupki, kosze 55 000
Progi poduszkowe, oznakowanie, projekt zmiany organizacji ruchu 135 000
SUMA: 285 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Preferowany wygląd donic - optymalna średnica: 95 cm Donice.jpg
Propozycja realizacji projektu Koncepcja.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Wróbel
Adres email staremiasto_pbo@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt. 6, lit. e). Ze względu na sieci uzbrojenia podziemnego nie ma możliwości posadzenia drzew w terenie. Istnieje możliwość posadzenia drzew tylko w małych donicach, ponieważ na donice o wymiarach większych (2 m x 2 m x 0,8 m lub głębszych) nie ma miejsca ze względu na istniejące latarnie oraz miejsca postojowe. Należy podkreślić, że pielęgnacja drzew w donicach jest bardzo kosztowna. Realizacja zadania we wskazanym w projekcie zakresie ze względu na konieczność uzyskania licznych uzgodnień, przekroczy okres dwóch lat (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 12, lit. c).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 285 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.