Świerczewskie centrum sportu i rekreacji


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Świerczewskie centrum sportu i rekreacji
Skrócony opis projektu
Siłownia plenerowa, kort tenisowy, boisko do badmintona, modernizacja alejki
Opis projektu
Propozycją jest wykonanie kolejnych obiektów na terenie świerczewskiego centrum sportowego przy ul. Buczka. W uzupełnieniu do planowanej w tym roku budowy, czyli boiska piłkarskiego wraz z ogrodzeniem, w kolejnym etapie proponuje się wykonanie: kortu tenisowego, siłowni plenerowej, boiska do badmintona oraz remont alejki dookoła boisk, zgodnie ze sporządzoną dokumentacją.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Buczka, Kołłątaja

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren sportowo - rekreacyjny
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy Świerczewa i Dębca
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu uzupełnienie oferty centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Buczka, gdzie obecnie są już boiska do koszykówki, siatkówki, plac zabaw i planowana jest budowa boiska piłkarskiego. Wybudowanie kortu tenisowego, boiska do badmintona oraz siłowni ma na celu zachęcenie mieszkańców Świerczewa do uprawiania sportu, spędzania czasu na powietrzu oraz poprawy ich sprawności fizycznej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szacunkowy koszt projektu
• Boisko do tenisa ziemnego i badmintona – 220 000
• Modernizacja alejki dookoła terenu rekreacyjnego – 240 000
• Chodniki, podejścia – 65 000
• Siłownia zewnętrzna – 25 000
• Mała architektura – 25 000
• Tablica informacyjna PBO – 5 000
• Nadzór inwestorski - 10 000
590 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Sosnowska
Adres email joanana.sosnowska@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.07.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna – środki zostaną przyjęte do budżetu WJPM. Realizacja wniosku poszerzy bazę rekreacyjną na osiedlu zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla osób starszych. Nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane zadanie, została przekazana Osiedlu Świerczewo do korzystania Zarządzeniem Nr 489/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z 17.07.2017 r. celem urządzenia na niej ogólnodostępnego terenu sportowo - rekreacyjnego. Wniosek wpisuje się w cel przeznaczenia terenu. Realizacja poszczególnych elementów wniosku odbywać się będzie na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej, wykonanej ze środków Osiedla Świerczewo, będącej w dyspozycji WJPM. Wobec dużej liczby zadań zaplanowanych do realizacji na terenach przekazanych Osiedlom, których realizatorem będzie WJPM oraz ze względu na ograniczone zasoby kadrowe w zakresie prowadzenia inwestycji w Wydziale, do kosztów szacunkowych został doliczony nadzór inwestorski, który zostanie zlecony firmie zewnętrznej, a realizację zadania planuje się w ciągu 2 kolejnych lat budżetowych. Mailem z 3.08 br. Wnioskodawczyni zaakceptował propozycję Wydziału dot. zmiany zakresu rzeczowego i szacunkowych kosztów projektu. Złożyła też oświadczenie, że elementy wniosku będą realizowane do wysokości posiadanych środków, wg kolejności i harmonogramu prac ustalonego z WJPM.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 585 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Anna Bartoszewicz-Sarna, Przemysław Marciniak, Błażej Szymański
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.