20 ławek i drzewa na Półwiejskiej


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
20 ławek i drzewa na Półwiejskiej
Skrócony opis projektu
Ustawienie 20 ławek, 12 donic z drzewami i usunięcie słupków na ulicy Półwiejskiej
Opis projektu
Ulica Półwiejska dzisiaj przypomina betonową pustynię - bez ławek i drzew na większej części ulicy. Projekt zakłada ustawienie 20 ławek (12 po zachodniej stronie ulicy - tam, gdzie popołudniu jest cień, 6 po wschodniej stronie + 4 przy Starym Marychu) i 12 donic z drzewami (drzewa od Starego Marycha do Ogrodowej). Ławki powinny być ustawione frontem do ulicy - tak, aby przysiadający na niej ludzie mogli nadal obserwować barwne życie Półwiejskiej. Takie ustawienie nie powoduje też utrudnień w poruszaniu się samochodów czy masy spacerowiczów. Projekt zakłada też usunięcie słupków wygradzających deptak przy Starym Marychu. Stanowią one zbędną barierę w poruszaniu się - szeroki wózek dziecięcy lub grupa ludzi musi się przeciskać przez szykanę słupkową.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Półwiejska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

od Starego Marycha do Kwiatowej
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy ul. Półwiejskiej, osoby robiące zakupy i korzystające z knajpek, turyści, zwykli spacerowicze, osoby starsze
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu stworzy na Starym Mieście kolejną ulicę z drzewami i ławkami. Jest to zgodne z oczekiwaniami społecznymi wyrażanymi przy kolejnych "betonowych" inwestycjach miasta. Z ławek korzystałaby masa ludzi: mieszkańcy, turyści, bywalcy knajpek czy lodziarni. Na Półwiejskiej znajdują się też apteki, do których chodzą seniorzy - oni potrzebują często ustawionych ławek na których mogą przysiąść (ciężko im pokonywać długie dystanse). Ponadto przy Starym Marychu jeszcze rok temu znajdowały się ławki, które usunięto - były samowolą budowlaną. Rada Osiedla Stare Miasto apelowała wtedy o przywrócenie ławek w tym miejscu Półwiejskiej. Projekt spełnia postulaty rady osiedla z nawiązką. Ponadto usunięcie słupków będzie usunięciem bariery architektonicznej - która niepotrzebnie utrudnia poruszanie się matkom z szerokimi wózkami lub zakochanym parom (muszą się przeciskać między słupkami)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ustawienie donic (wskazana długość boku - min. 1 m) i ławek zgodnych z Katalogiem mebli miejskich 75 000
Usunięcie słupków spod Starego Marycha 2 000
SUMA: 77 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 7 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Wróbel
Adres email staremiasto_pbo@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Powodem odwołania są przedstawione przez jednostkę opiniującą koszty utrzymania, które moim zdaniem odstają od rzeczywistych kosztów utrzymania małej architektury w Poznaniu. Na przykład w 2017 roku koszt pielęgnacji 14 drzew na ulicy Wrocławskiej wyniósł 2 490,20 zł (informacja z załącznika: https://i.imgur.com/tG3LxyF.jpg ). Nie jestem w stanie sobie wyobrazić co może generować koszt utrzymania na poziomie 18 450 złotych rocznie. Musi on w sobie zawierać co najmniej wymianę kilku ławek co roku lub odmalowywanie wszystkich elementów małej architektury. Realia poznańskie dowodzą, iż nic takiego nie ma w rzeczywistości miejsca - na przykład na ulicy Stawnej w ciągu kilku lat od postawienia ławek dokonano jednokrotnej wymiany drewnianych szczebelków oraz wyczyszczenia metalowej ramy (nawet nie odmalowania). Zgodnie z powyższym kwestia zgodności z Zasadami PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit. e wymaga ustalenia i precyzyjnego wskazania tego, jakie czynności w ciągu pięciu lat będą w stosunku do projektu nr 156 podejmowane.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ koszt utrzymania w ciągu 5 lat przekracza 30% wartości inwestycji (Zasady PBO19, Rozdział 3, pkt 6, lit. e). Koszt realizacji projektu oszacowano na około 97 000 zł, a sam koszt utrzymania, w tym: pielęgnacja zieleni, konserwacja małej architektury oraz naprawy na około 18 450 zł w ciągu roku. W związku z tym koszt utrzymania w ciągu 5 lat wynosi 92 250 zł. Dodatkowo konieczne jest kompleksowe podejście do tej ulicy, wprowadzenie nowej organizacji ruchu. ZDM planuje w najbliższym czasie dostawienie ławek na ul. Półwiejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 77 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 7 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 97 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 92 250 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.