Bezpieczny pieszy na Ostrowskiej


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Bezpieczny pieszy na Ostrowskiej
Skrócony opis projektu
Budowa chodnika w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku wiadukt nad A2 – Ustrzycka
Opis projektu
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w południowej i południowo - wschodniej części Poznania. Budowa chodnika w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku wiadukt nad autostradą A2 – Ustrzycka będzie uzupełnieniem brakującego fragmentu ciągu pieszego. Umożliwi połączenie z istniejącą ścieżką dla pieszych wzdłuż ul. Ostrowskiej na odcinku Ługańska – Ustrzycka z istniejącym chodnikiem na odcinku Tarnowska – wiadukt nad A2. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż ZDM posiada kompletną dokumentację projektową na budowę wnioskowanego fragmentu chodnika. Wykonanie ciągu pieszego na wspomnianym odcinku umożliwi tym samym połączenie dwóch osiedli: Szczepankowo - Spławie - Krzesinki oraz Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo. Ulica Ostrowska jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. Ruch ten znacznie przyczynia się do powstawania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pieszych jak i rowerzystów podążających do szkoły, pracy, domu, na przystanek autobusowy, do kościoła, czy na cmentarz. Budowa chodnika umożliwi połączenie Krzesinek z Spławiem i Szczepankowem - "centrum" Osiedla, gdzie znajdują się przychodnie lekarskie, apteki, większość osiedlowych sklepików, przedszkole, dalej przez rondo Szczepankowo im. Mycielskich wiaduktem Franowo i ciągiem pieszo - rowerowym z w/w wiaduktu z Ratajami (Maltą), centrum miasta. W drugim kierunku przez istniejący ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Tarnowskiej z ZSO 2 w Poznaniu, stacją PKP Poznań - Krzesiny, kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej - wybudowanym w stylu norweskim na sąsiednim Osiedlu Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo, co znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwo dla uczestników ruchu - zarówno pieszego jak i kołowego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Ostrowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ostrowska pomiędzy wiaduktem nad autostradą A2 a ul. Ustrzycką
Potencjalni odbiorcy projektu
Chodnik będzie służyć mieszkańcom miasta, a przede wszystkim mieszkańcom osiedli SSK oraz KPG. Skorzystają osoby spoza Osiedli, pracujące w tym rejonie, dojeżdżające do miejsca pracy komunikacją miejską, na rowerach. Na budowie chodnika skorzysta samo Miasto, które zgodnie z swoją strategią rozwoju stawia na bezpieczeństwo, propagowanie sportu i zdrowego trybu życia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Ostrowska jest drogą o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Przy ulicy mają siedziby firmy zajmujące się m.in.: handlem, transportem, gastronomią co powoduje zwiększenie natężenia ruchu samochodów ciężarowych i osobowych. Należy zwrócić uwagę, iż wzdłuż ulicy rosną krzaki, które wyrastają na ulicę uniemożliwiając zejście pieszym na pobocze w przypadku niebezpieczeństwa. Budowa w/w chodnika znacznie zwiększy bezpieczeństwo pieszych uczęszczających tą ulicą np.: młodzieży do ZSO nr 2 przy ulicy Tarnowskiej, ludzi starszych podążających do kościoła w Spławiu, osób pracujących w tym rejonie miasta korzystających z komunikacji miejskiej oraz prowadzących zdrowy tryb życia poprzez uprawianie sportu. Połączy istniejące już ciągi dla pieszych wzdłuż ulic: Szczepankowo, Gospodarska, Spławie z ścieżką wciągu ulicy Tarnowskiej. Przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Należy zaznaczyć, iż na wnioskowany odcinek chodnika ZDM posiada gotowy projekt budowlany. Nowy odcinek chodnika może uatrakcyjnić osiedle - mieszkańcy innych osiedli i przyjezdni z innych miejscowości będą mogli w bezpieczny sposób poznać te okolice.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Chodnik z kostki brukowej o długość 900 m i szer. 2 m wzdłuż ul. Ostrowskiej. Minus 10 istniejących utwardzonych wjazdów na posesje, które proponuję pozostawić i powiązać z budowanym chodnikiem - łącznie ok. 60 m . Do realizacji pozostanie 840 m chodnika o szer. 2 m . Odpowiednie oznakowanie pionowe. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Ostrowska skrzyźowanie z Chrzanowską w kierunku A2 Ostrowska skrzy_owanie z Chrzanowsk_ w kierunku A2.jpg
Ostrowska widok w kierunku Ustrzyckiej Ostrowska widok w kierunku Ustrzyckiej.jpg
Wnioskowany odcinek chodnika z istniejącymi ścieżkami na osiedlach SSK, KPG Wnioskowany odcinek chodnika w por_wnaniu z istniej_cymi chodnikami i _cie_kami pieszorowerowymi na terenie Osiedli SSK i KPG.jpg
Wnioskowany odcinek chodnika w ciągu ul. Ostrowskiej Wnioskowany odcinek chodnika w ci_gu ul. Ostrowskiej.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marek Paczkowski
Adres email pamarek@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO19, ponieważ projekt nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2019. (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 12, lit. c) Obecnie opracowywany jest projekt budowy chodnika na odcinku od autostrady A2 do ul. Ustrzyckiej w ramach PBO 2017. Projektowanie się przedłuża się ze względu na problemy z odwodnieniem projektowanego chodnika. ZDM przewiduje, że projektowanie zakończy się w trzecim kwartale 2018 r., wtedy też będą znane koszty inwestycji. Wówczas konieczne będzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnymi. Ponadto realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po inwestycji Spółki Aquanet, która planuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Ostrowskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.