Meble miejskie nad Wartą - Szeląg


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Meble miejskie nad Wartą - Szeląg
Skrócony opis projektu
Meble miejskie do leżenia, siedzenia, dające cień, możliwość relaksu i radość dzieciom, i dorosłym.
Opis projektu
Teren nad rzeką na Szelągu został zaktywowany kilka lat temu i od razu podbił serca mieszkańców. Całe lato poznaniacy tłumnie odwiedzają to nowe, klimatyczne miejsce w zakolu Warty. Łąki nadwarciańskie, ogród, plaża sąsiadują ze starym parkiem i Wartostradą. To miejsce świetnie integruje mieszkańców. Chcemy zaprojektować i zbudować meble miejskie i wyposażenie nadbrzeża w dobrym stylu tak, aby bawiło, cieszyło oko i było powodem do dumy. Zrealizujemy leżanki, siedziska, prysznice, taras oraz zadaszone miejsce biwakowe. Zwrócimy uwagę na dobry projekt, trwałość, użyteczność i integracyjny charakter.

Notakta GP: informacja wnioskodawcy: Meble miejskie będą projektowane na działkę w Parku Szelągowskim,, działka nr 97/90, ark. 28, obr. 52.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Szelągowski,, działka nr 97/90, ark. 28, obr. 52

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców okolicznych osiedli Winogrady. Użytkownicy terenów zielonych, Wartostrady, okoliczni mieszkańcy oraz pensjonariusze Domu Opieki Społeczniej na ul.Ugory.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy pokochali to miejsce a należy im się dobry, trwały design w przestrzeni publicznej. Tereny nadwarciańskie na Szelągu są modelowym przykładem harmonijnego rozwoju miasta wsłuchanego w potrzeby mieszkańców. Ważnym elementem tego projektu jest wsparcie rozwoju życia miejskiego nad rzeką Wartą - tak oczekiwanego przez wszystkich mieszkańców. Tu od wiosny do jesieni spotykają się całe rodziny. Dla okolicznego DOP do jedyne miejsce integracji z mieszkańcami. Tu ludzie spędzają całe wakacje.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt - 30 000 zł
Realizacja i montaż obiektów - 270 000 zł
300 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Łowżył
Adres email lowzyl.ewa@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: WGN informuje, że działka stanowi część Pąrku Szelągowskiego w związku z czym projekt pod kątem własnościowym jest rekomendowany do kolejnego etapu PBO19. Park znajduje się we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej dlatego też właściwą jednostką do zaopiniowania jest WTiZ.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.07.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie może zostać zrealizowany, ponieważ nie ma możliwości wprowadzenia do parku wyposażenia stosowanego na plażach oraz mebli miejskich. Park jest terenem cennym przyrodniczo, w związku z czym wymaga zachowania jego walorów przyrodniczych. Realizacja projektu negatywnie wpłynie na istniejącą przestrzeń parku oraz jego zagospodarowanie i może spowodować w przyszłości konieczność poniesienia przez Miasto dodatkowych nakładów na odtworzenie zieleni.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.