Plac Zabaw w Parku Moniuszki


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Plac Zabaw w Parku Moniuszki
Skrócony opis projektu
Integracyjny plac zabaw w Parku Moniuszki - nowe miejsce dla rodzin na Starym Mieście
Opis projektu
Plac Zabaw w Parku Moniuszki

Ten rejon Starego Miasta pozostaje bez miejsca do beztroskich zabaw dzieci i wypoczynku dla opiekunów.

Proponowany projekt zakłada budowę małego, kameralnego placu zabaw z 10 urządzeniami do zabaw w rejonie Parku Moniuszki - w części bliżej ul. Noskowskiego.
W tym pięknym parku znajdują się duże trawniki, które można małym staraniem przearanżować i zyskać dodatkową funkcję, potrzebną w czasach, gdy staramy się utrzymywać mieszkańców w centrum.

W okolicy znajdziemy też placówki oświatowe - przedszkola, które z pewnością będą korzystały z placu zabaw podczas spacerów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Moniuszki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Moniuszki część bliżej ul. Noskowskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami będą najważniejsi mieszkańcy Poznania - dzieci a na powstaniu placu zabaw skorzystają całe rodziny, opiekunowie, którzy znajdą miejsce bezpiecznej zabawy podopiecznych a sami odpoczną w pięknym parku.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja placów zabaw ma znaczenie kluczowe dla miasta, które chce zadbać o komfort życia - tu można bezpiecznie się bawić, poznawać nowych przyjaciół, można zapoznać sąsiada czy umówić się na wspólne spędzeni popołudnia. Plac zabaw jest miejscem ważnym w życiu każdego dziecka - wystarczy wsłuchać się w ich potrzeby.

Ten rejon Starego Miasta, mimo, że jest pod ochroną konserwatorską, powinien być pożyteczny - mały plac zabaw nie zakłóci koncepcji parkowej, nie utrudni utrzymania czystości a doda ważny dla rodzin element pobliskiej przyjaznej infrastruktury dla dzieci.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt placu zabaw 50 000
Budowa placu zabaw i wyposażenie go w elementy zabawowe (10 szt.: 4x huśtawka, 1x element wspinaczkowy, 1x piaskownica, 3x bujak, 1x trampolina w gruncie) 490 000
SUMA: 540 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Zabawa w Parku Moniuszki ZABAWA jest najlepsza forma nauki.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maria Sokolnicka-Guzek
Adres email so3@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 21.05.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o ponowną analizę złożonego wniosku. Koncepcja parkowa nie wyklucza stworzenia przestrzeni odpowiedniej dla dzieci i ich opiekunów, a tworzenie placów zabaw jest istotną rolą miasta w działaniach rewitalizacyjnych. Przyjazne przestrzenie są potrzebne i zachęcają do zamieszkiwania okolic. W tym rejonie znajdują się również przedszkola, które skorzystałyby z placu zabaw. Proszę o wyznaczenie terminu spotkania.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt jest niemożliwy do zrealizowania ze względu na reprezentacyjny charakter zabytkowego parku. Park został zbudowany według konkretnego projektu, a realizacja wniosku skutkowałaby zniszczeniem istniejącej zieleni.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 540 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 535 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.