Poznań odbudowany, Poznań walczący o godność


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Poznań odbudowany, Poznań walczący o godność
Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy przygotowania wystawy fotograficznej poświeconej zniszczeniom miasta Poznania podczas II Wojny Światowej.
Opis projektu
Dla turystów odwiedzających Poznań równie ważne i atrakcyjne, jak jego wielosetletnia historia i budynki, będzie poznanie zniszczeń powojennych i sukcesu szybkiej ich odbudowy. Przybysze nie uświadamiają sobie, jak wielce wojna (kampania lutowa) zniszczyła Miasto, nawet jeśli sam fakt przejścia Polskie przez wojnę jest im znany. Wydaje się, ze w powszechnym pojęciu przybyszów (zwłaszcza zagranicznych) w Polsce zniszczona była "tylko Warszawa". Ogromne zniszczenia Poznania pozostają nieuświadomione. Co ważne, w ten sposób ginie także świadomość tego, co nazywam "cudem odbudowy", a przede wszystkim ogromna chęć wszystkich warstw ówczesnego społeczeństwa do jak najszybszego przywrócenia Miastu wszystkich obiektów budowlanych w stanie jak najbardziej zbliżonym do przedwojennego.
Podobne fotografie widziane w kilku punktach Wrocławia wzbudzały wyraźne zainteresowanie turystów, szczególnie zagranicznych. Jeden obraz to podobno tysiąc słów. Należy przy tym działać spektakularnie, gdyż z upływem lat "wojna" i jej zniszczenia to pojęcie coraz bardziej nienamacalne, prawie baśniowe.
Projekt zakłada:
– wybór miejsc, które uległy szczególnie dużemu zniszczeniu, dla których w archiwach istnieją fotografie (jest ich dość dużo);
– przygotowanie fotografii współczesnych tego samego widoku;
- organizację czasowej wystawy plenerowej w jednej lub kilku lokalizacjach, prezentującej powyższe treści
Zakładam opracowanie informacji dla obiektów odbudowanych, ale też dla widoków utraconych (np. Plac Wiosny Ludów w kierunku d. kościoła Piotra).

Na wystawie powinny znaleźć się: fotografie główne, fotografie uzupełniające (mniejsze), mapki i grafika, tekst opisu. Teksty co najmniej w jeżyku polskim, niemieckim, angielskim. Tekst małej objętości, dostosowany do percepcji typowego turysty.

W przypadku miejsc szczególnych (Stary Rynek, Ostrów Tumski) stanowiska w kilku punktach, różne widoki.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stare Miasto lub inna lokalizacja wskazana przez Miasto w rejonie projektu.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejsca ekspozycji dobrane do: istniejących starych fotografii, stopnia istotności obiektu ("wpływu" na turystę),
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy turyści przybywający do Poznania, szczególnie zwiedzający bez przewodnika; ikonograficzne uzupełnienie wycieczek z przewodnikiem

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W moim odczuciu, człowieka urodzonego 17 lat po wojnie, gdy otoczenie wokół mnie było już nieomal całkowicie uporządkowane, a ze zniszczeniami zapoznawałem się z książek albumowych, fakt odbudowy Starówki i Ostrowa Tumskiego jest zjawiskiem niezwykłym. Proponowane tablice pozwoliłyby na unaocznienie Gościom polskiego przywiązania do dziedzictwa kulturowego i sprzyjałyby zadumie nad bezsensem konfliktów. Odpowiednie wyjaśnienia tekstu pomogłyby Gościom zrozumieć złożoność historii najnowszej na polskich ziemiach. Także to, dlaczego poznaniacy i Wielkopolanie są tak silnie przywiązani do swojej Krainy. Przykłady obserwowane z innych miast wskazują, że Turyści autentycznie głębiej wiążą się z miastem, którego trudne dzieje tak wyraźnie, obrazowo mogą poznać.
Szacunkowy koszt projektu
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt, realizacja i promocja wystawy 250 000
SUMA: 250 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jacek Jarzina
Adres email jjarzina@icpnet.pl
Telefon 602642753
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Kostaszuk Justyna Makowska Beata Ptaszyk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.