WYBIEGaj PSA na STARYM MIEŚCIE


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
WYBIEGaj PSA na STARYM MIEŚCIE
Skrócony opis projektu
Budowa wybiegów dla psów na terenie Starego Miasta
Opis projektu
WYBIEGaj PSA to odpowiedź na oczekiwania. Obecnie brakuje miejsca na Starym Mieście, gdzie można wybiegać psa bez smyczy, w organiczonym i atrakcyjnym terenie, poznać innych właścicieli i psy.
Projekt zakłada budowę wybiegów, podobnych do tych, które są już w innych rejonach miasta.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Brzeg rzeki Warty, Ul. Ogrodowa przy parku, Wzgórze Wojciecha

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Proponowane lokalizacje są wskazywane jako odpowiednie przez mieszkańców
Potencjalni odbiorcy projektu
Poznańscy posiadacze kejtrów z rodzinami
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wybieg dla psa na terenie Starego Miasta to oczekiwana społecznie inwestycja.

Miejsca wskazane w projekcie są często odwiedzane podczas psich spacerów.
Obecnie brakuje bezpiecznego miejsca gdzie psy mogą być bez smyczy, gdzie właściciel nie będzie bał się o rozbite szkło na trawnikach. Nowe miejsce będzie miało swojego administratora i zarządcę, także będzie zadbane.

Stare Miasto w swej ścisłej zabudowie nie jest terenem, gdzie można łatwo znaleźć miejsce odpowiednie do wyprowadzania psów. Mieszkańcy narzekają też na brud po psach - wygospodarowanie miejsca, pieniędzy i przeprowadzenie potrzebnych inwestycji (psie wybiegi) poprawi jakość zamieszkania. Zwiększy się komfort zamieszkania w centrum.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej, budowlanej 40 000
Wykonanie wybiegów (3x180.000) wraz z odpowiednią infrastrukturą (ogrodzenie, ławki, śmietniki, wyposażenie wybiegów - pochylnie, przeszkody itp.) 540 000
SUMA: 580 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maria Sokolnicka-Guzek
Adres email so3@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Po kontakcie z Wnioskodawczynią ustalono, że ze względu na sytuację terenowo-prawną lokalizacje przedsięwzięć uległy zmianie, i tak: propozycja na Brzegu Warty - przenieiono do Parku w Starym Korycie Warty, propozycja na Wzgurzu Św. Wojciecha pozostaje zmian, tj. w Parku pomiędzy ulicami Ks. Józefa i gen. T. Kutrzeby natomiast propozycja przy ul. Ogrodowej według Wnioskodawczyni powinna zostać zrealizowana w pasie ul. Ogrodowej, pomiędzy pasem jezdni a płotem odgradzajacym Park im. gen. H. Dąbrowskiego. W takim przypadku wszystkie wskazana lokalizacje znajdują się w zasobie nieruchomości MIasta Poznania a właściwą jednostką do zaopniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 24.05.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymanie negatywnej rekomendacji projektu.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze z Wnioskodawcą w dniu 18.09.2018 r. w Wydziale Transportu i Zieleni UMP, ul. 3 Maja 46, Poznań. Wnioskodawca nie wziął udziału w spotkaniu.
  Zespół Obradował w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, wybiegi dla psów są bardzo potrzebne na Starym Mieście, proszę o ponowną analizę mojego projektu. Miasto powinno zadbać również o najlepszych przyjaciół człowieka - psy. Ważne, by życie w ścisłym centrum było przyjazne również dla nich. Proszę o ustalenie terminu spotkania celem analizy zgłoszonego projektu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt jest niemożliwy do zrealizowania w zaproponowanych lokalizacjach: • Park w Starym Korycie Warty został nagrodzony za najlepiej zaprojektowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce. Wprowadzenie nowego elementu, który nie został ujęty w projekcie, negatywnie wpłynąłby na istniejącą i niedawno zagospodarowaną przestrzeń. • Wzgórze Świętego Wojciecha – w danej lokalizacji nie ma miejsca na wybudowanie profesjonalnego psiego wybiegu. Realizacja wniosku wiązałaby ze zniszczeniem istniejącego już terenu zieleni oraz ze zmianą jej funkcji. Lokalizacja psiego wybiegu w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika Armii Poznań nie jest dobrym rozwiązaniem. • Pas drogowy wzdłuż ul. Ogrodowej – należy podkreślić, że wskazany pas drogowym nie ma uregulowanego stanu prawnego, co jest sprzeczne z zasadami PBO19 (Zasady PBO19, Rozdział 2, pkt. 12, lit b). Ponadto, w przyszłości planowane jest uatrakcyjnienie przestrzeni poprzez wykonanie nowych nasadzeń.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Małgorzata Mikołajczak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 580 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 40 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 575 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 40 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.