Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość
Skrócony opis projektu
Darmowe zajęcia sportowe dla: dzieci, młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz dorosłych i seniorów.
Opis projektu
Projekt "Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość!" zakłada organizację powszechnych, darmowych treningów oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców zamieszkujących nasze miasto w obrębie Morasko, Naramowice, Radajewo. Zróżnicowanie oferowanych aktywności sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie niezależnie od wieku czy predyspozycji ruchowych, a przede wszystkim bez względu na sytuację społeczną. Wszystkie oferowane zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów oraz będą dostosowane do różnych grup odbiorców - młodszych i starszych, kobiet i mężczyzn, dzięki czemu każdy mieszkaniec tej części miasta będzie miał szansę na aktywność, która jest kluczem do zdrowego oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu w sferze fizycznej i mentalnej. Zajęcia trwające od marca do grudnia będą doskonałą okazją do aktywnego spędzania czasu przez całe rodziny. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów odbywać się będą w dwóch bezpiecznych lokalizacjach, trzy razy w tygodniu po 90 minut. Dodatkowo raz w tygodniu na każdej z w/w lokalizacji będą prowadzone zajęcia z wykwalifikowanym psychologiem oraz pedagogiem. Natomiast powszechne zajęcia dla dorosłych odbywać się będą dwa razy w tygodniu na jednej siłowni zewnętrznej w wymiarze czasowym po 60 minut, a także dwa treningi biegowy po 90 minut oraz 120 minut zajęć Nordic Walking. Seniorzy natomiast ćwiczyć będą na dwóch siłowniach zewnętrznych, dwa razy w tygodniu po 60 minut, a także dwa razy w tygodniu w ramach zajęć Nordic Walking po 120 minut. Dodatkowo dla dorosłych i seniorów przewidziane są kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz darmowe konsultacje i warsztaty z dietetykiem. Naszym głównym założeniem, a zarazem celem jest pokazanie mieszkańcom naszego miasta jak łatwo można dbać o swój organizm i zdrowie. W zdrowym ciele, zdrowy duch! Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko, rodzic, współmałżonek, sąsiad lub przyjaciel mieli okazję skorzystać z darmowych aktywności sportowych pod okiem profesjonalistów - ZAGŁOSUJ NA "AKTYWNE MORASKO SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ!" !
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Boiska sportowe, oraz siłownie zewnętrzne.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Cały rejon.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami naszego projektu, będą:
- dzieci oraz młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, sprawiające problemy wychowawcze, nie panujące nad emocjami i źle funkcjonujące w grupie rówieśniczej,
- osoby dorosłe, nie mające możliwości skorzystania ze zorganizowanej aktywności fizycznej ze względu na sytuację społeczną,
- seniorzy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz jest doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Coraz większa świadomość społeczna w tym zakresie często nie idzie w parze z możliwościami finansowymi mieszkańców. Niniejszy projekt to właśnie propozycja dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie poprzez aktywność ruchową. Morasko to część naszego miasta gdzie uczniowie z pobliskich szkół oraz dorośli i seniorzy mają znacznie utrudniony dostęp do nieodpłatnych zajęć sportowych. Młodzież pochodząca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym jest niedojrzała emocjonalnie, często cechuje je nadpobudliwość psychoruchowa, a co za tym idzie osiągają słabe wyniki w nauce. U niektórych z nich występuje agresja czynna i słowna w stosunku do rówieśników czy dorosłych. Powszechne zajęcia sportowe dają możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, spotkania się w swojej grupie rówieśniczej, rozbudzenia zainteresowań. Proponowane przez nas zajęcia nie odbywają się w żadnej formie w w/w rejonie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie trenerów oraz instruktorów prowadzących zajęcia, a także wychowawców. 65 600
Wynagrodzenie wykwalifikowanego psychologa oraz pedagoga specjalizującego się w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, sprawiających problemy wychowawcze, nie panujące nad emocjami i źle funkcjonujące w grupie rówieśniczej. 8 000
Wynajęcie obiektów i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu zgodnie z w/w założeniami. 3 000
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie oraz w/w projekt (koordynacja, promocja, logistyka, księgowość), a także zakup wyposażenia związanego z prowadzeniem projektu. 11 000
Zakup sprzętu sportowego oraz podstawowego ubioru dla trenerów, a także instruktorów prowadzących zajęcia 5 500
Podstawowa promocja projektu tzn. druk materiałów promocyjnych, strona internetowa. 4 500
SUMA: 97 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Adam Wiśniewski
Adres email a.wisniewski19961996@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 97 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 97 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Hanna Makowska, Paweł Matuszak, Przemysław Świtała
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Michał Kucharski, Eleonora Mikołajczyk-Winiarska, Paweł Nowak, Maciej Moszyński, Paweł Sowa, Elżbieta Skrzypczyńska, Alicja Staniszewska, Ewa Porada
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Błaszczak, Stanisława Ciszewska, Ewa Gabin, Stanisława Ferenc, Izabela Skrobisz-Pajor, Rafał Sobczak, Edmund Śniadek, Beata Walczak, Kamil Żmijewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.