Ogród i boisko tętni życiem blokowisko


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Ogród i boisko tętni życiem blokowisko
Skrócony opis projektu
Modernizacja placu zabaw, stworzenie boiska do gier i zabaw zespołowych, utworzenie edukacyjnego placu zabaw.
Opis projektu
Projekt zakłada modernizację ogrodu przedszkolnego znajdującego się w Przedszkolu nr 114 w Poznaniu i uczynienie go ogólnodostępnym. Teren ogrodu wymaga wyrównania ziemi z wystających korzeni drzew, nawiezienia piasku, wymiany urządzeń zabawowych, które są zniszczone.Ponadto w drugiej części ogrodu planujemy wykonanie boiska sportowego, wymianę nawierzchni na poliuretanową. Otoczenie całego ogrodu przedszkolnego bezpiecznym płotem poprzez wymianę ogrodzenia na płot systemowy od strony parkingu i ul. Kruczej. Naprawę schodów przy tarasach oraz wykonanie pozbrukowej alejki wokół nich.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Bohaterów II Wojny Światowej 1 Poznań Rataje

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren Przedszkola nr 114
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci z Przedszkola nr 114 w Poznaniu , terenu Bohaterów II Wojny Światowej oraz przedszkoli ratajskich.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Istniejący plac zabaw wymaga modernizacji gdyż urządzenia zabawowe są zniszczone i służą w większości tylko do rozwoju fizycznego. Nowe urządzenia są alternatywą dla standardowego placu zabaw. Będą wpływały na wszechstronny rozwój dzieci a zwłaszcza doskonalenie takich umiejętności jak: kreatywność, współpraca, wrażliwość na przyrodę, wyobraźnia oraz empiryczne doświadczanie świata poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły. Będą to urządzenia sprawnościowe i edukacyjne tworzące strefę fizyki, przyrody, ścieżkę sensoryczną.Na nowym placu zabaw dzieci będą uczyć się komunikacji oraz zespołowego działania. Będzie to bezpieczne miejsce dla organizacji turniejów i olimpiad sportowych dla okolicznych przedszkoli gdzie wszystkie dzieci rozwiną swoją sprawność fizyczną i wzbogacą wiedzę na temat zjawisk występujących w otaczającym świecie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wyrównanie ziemi, nawiezienie piasku 70 000
Urządzenia edukacyjno- naukowe wraz z montażem 150 000
Płot wokół przedszkola 40 000
Alejka z pozbruku, naprawa schodów 40 000
Boisko poliuretanowe 100 000
Przesadzenie drzew 8 000
SUMA: 408 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
urządzenia edukacyjno-naukowe C:\Users\przedszkole nr 114\Desktop\za_cznik do Bud_etu Obywatelskiego Pozna_ Przedszkole 114.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Gierwazik
Adres email p114@poznan.interklasa.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty, Radosław Paszkiewicz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 408 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 450 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Rataje
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.