Sportowa wprawa i bezpieczna zabawa


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Sportowa wprawa i bezpieczna zabawa
Skrócony opis projektu
Celem jest modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkołach Podstawowych nr 85 i 55.
Opis projektu
W Szkole Podstawowej nr 85 boisko sportowe o wymiarach 40x20 m ze sztuczną nawierzchnią powstało w 2009 r. Jest intensywnie użytkowane przez uczniów SP 85 oraz mieszkańców. Stan trawy syntetycznej, podłoża i odwodnienia wymaga kompleksowej modernizacji. Sąsiedztwo placu zabaw oraz parkingu powoduje konieczność dodatkowego zabezpieczenia boiska zmodernizowanym ogrodzeniem wraz z piłkochwytami oraz bandami ochronnymi. Niezbędne w szkolnym kompleksie sportowym jest też wybudowanie dwutorowej bieżni lekkoatletycznej na 60 m z nawierzchni poliuretanowej oraz modernizacja istniejącej skoczni w dal wraz z założeniem rozbiegu z tej samej nawierzchni. Wszystkie elementy kompleksu sportowego powinny być połączone chodnikiem.

Dla Szkoły Podstawowej nr 55 projekt zakłada utworzenie boiska do koszykówki oraz modernizację małego, ale wielofunkcyjnego placu zabaw. Wymaga on wymiany starych drewnianych urządzeń zabawowych, które są bardzo zniszczone i nieodpowiednie dla potrzeb młodszych dzieci oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej. Natomiast teren trawiasty między placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej od wielu lat czeka na utwardzenie i utworzenie nań profesjonalnego boiska do koszykówki. Zależy nam na uczynieniu tych obiektów ogólnodostępnymi.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Tomickiego 16 oraz ul. Szpaków 1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Są to tereny przy Szkołach Podstawowych nr 85 i 55
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież uczęszczająca do poszczególnych szkół, mieszkańcy pobliskich osiedli i uczestnicy projektu "Trener osiedlowy"
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy SP85 powstało w 2009 r. z funduszy grantowych pozyskanych przez Radę Osiedla. Jest bardzo intensywnie użytkowane przez uczniów SP 85, zwłaszcza przez klasy sportowe trenujące hokej na trawie, a także - jako ogólnodostępne - przez mieszkańców osiedla. Uczniowie osiągają znaczące sukcesy w tej dyscyplinie sportu a nasze absolwentki obecnie są reprezentantkami Polski. SP 85 jest corocznie organizatorem
turnieju dla dzieci o zasięgu ogólnopolskim. Nawierzchnia oraz ogrodzenie wraz z piłkochwytami wymaga kompleksowej modernizacji. Dla uczniów niezbędne są też bieżnia i skocznia w dal.

Zmodernizowany plac zabaw przy SP55 będzie służył zarówno uczniom szkoły jak i dzieciom z osiedla w celach rekreacyjnych, ale i edukacyjnych jako bezpieczna i wielofunkcyjna pomoc dydaktyczna rozwijająca dużą motorykę. Boisko do koszykówki będzie otwarte dla mieszkańców osiedli z możliwością wykorzystania terenu dla integracji społeczności lokalnej (turnieje, zawody, spotkania) przede wszystkim zaś uczniowie SP55 będą mogli trenować koszykówkę blisko swojego miejsca zamieszkania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
modernizacja boiska przy SP85, wymiana trawy syntetycznej 20x40 m 165 000
modernizacja ogrodzenia, montaż band drewnianych przy SP85 50 000
wykonanie bieżni, modernizacja skoczni w dal, budowa chodnika przy SP85 80 000
utworzenie boiska do koszykówki przy SP55 (roboty ziemne, nawierzchnia) 190 000
wyposażenie boiska do koszykówki przy SP55 10 000
demontaż starego i utworzenie nowego placu zabaw z nawierzchnią piaskową przy SP55 95 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Monika Baszczyńska
Adres email moni-76@tlen.pl
Telefon 668358009
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski- dyrektor Wydziału Oświaty, Wiesław Banaś- z-ca dyrektora Wydziału Oświaty,. Radosław Paszkieiwcz, Piotr Kurosiński,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 575 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada osiedla rekomenduje pozytywnie projekt. Realizacja uzupełni brakująca infrastrukturę .
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla AZK
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.