Naturalny plac zabaw w Parku Wilsona


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Naturalny plac zabaw w Parku Wilsona
Skrócony opis projektu
Wprowadzenie naturalnych, pasywnych elementów małej architektury i wyposażenia, które zostaną wkomponowane w przestrzeń parku
Opis projektu
Wprowadzenie w przestrzeń Parku Wilsona naturalnych, pasywnych elementów małej architektury, pełniących funkcję miejsca zabaw dla dzieci. Takie zagospodarowanie terenu powiększyłoby dość mały, słabo wyposażony, istniejący plac zabaw oraz dodałoby przestrzeni parkowej dodatkowego elementu kompozycyjnego, który tworzyłby spójną całość, nie będąc jednocześnie sztucznym elementem zaburzającym ład przestrzenny. Naturalny plac zabaw w Parku Wilsona byłby pierwszym tego typu miejscem na Łazarzu, co również mogłoby współgrać z sąsiadującą Palmiarnią Poznańską. Taka forma placu zabaw rozwija zdolności poznawcze, zachęca dzieci do integracji i wspólnej zabawy, uczy kontaktu z przyrodą oraz kształtuje samodzielność. To przeciwieństwo sterylnych, "gotowych", i przewidywalnych placów zabaw, które narzucają formę zabawy. W naturalnym placu zabaw dziecko staje się kreatywnym odkrywcą. Załączone zdjęcia pokazują przykładowe elementy takiego placu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Wilsona, Łazarz

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

okolice obecnego placu zabaw, teren przyległy - oznaczone na załączonym zdjęciu
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci i rodzice - mieszkańcy Łazarza oraz innych części Poznania, odwiedzający Park Wilsona i Palmiarnię Poznańską
Uzasadnienie dla realizacji projektu
w Poznaniu brakuje obecnie zorganizowanej przestrzeni dla dzieci, zapewniającej swobodny kontakt z naturą poprzez zabawę, która jest najlepszą formą nauki i poznawania, zorganizowanie naturalnego placu zabaw w Parku Wilsona to także wzrost atrakcyjności tego miejsca, to odpowiedź na obecne trendy powrotu do natury, naturalne środowisko to przecież najlepsze miejsce do zabawy - czasem wystarczy trochę piasku, odrobina wody, kilka patyków aby bawić się świetnie - dzieci zasługują na takie miejsce w Poznaniu
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt zagospodarowania terenu/projekt wykonawczy 80 000
wykonanie naturalnego placu zabaw 320 000
SUMA: 400 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 19 500
Dodatkowe załączniki
1. przykład urządzenia naturalnego placu zabaw www.dziecipoznan.pl.jpg
2. przykład urządzenia naturalnego placu zabaw www.nomera.cz.jpg
3. poradnik dot. naturalnych placów zabaw wyd. Miasto Stołeczne Warszawa Naturalne_place_zabaw_internet.pdf
4. zakres opracowania zakres opracowania_mapa _r_d_o Google.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Michalak-Pietkiewicz
Adres email agmm@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Gospodarki Komunalnej - terenem włada Palmiarnia Poznańska.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 01.06.2018 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Po spotkaniu idwoławczym decyzja negatywna podtrzymana
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 20/09/18
  Zespół Obradował w składzie Dagmara Wożniak, Zemowit Borowczak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W Poznaniu brakuje obecnie zorganizowanej przestrzeni dla dzieci, zapewniającej swobodny kontakt z naturą poprzez zabawę, która jest najlepszą formą nauki i poznawania, zorganizowanie naturalnego placu zabaw w Parku Wilsona to także wzrost atrakcyjności tego miejsca, to odpowiedź na obecne trendy powrotu do natury, naturalne elementy wyposażenia integrują dzieci podczas zabawy w przeciwieństwie do gotowych/sztucznych elementów wyposażenia. Naturalne elementy wyposażenia znacznie lepiej współgrają z architekturą parku, który ma zabytkowy charakter. Proponuję rozważyć również inny od zaproponowanego rejon parku, który nie jest obecnie wystarczająco zagospodarowany - np. od str. ulicy Matejki lub przy budynku Palmiarni.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Po uzyskaniu dodatkowej opinii od Palmiarni Poznańskiej utrzymującej teren Parku Wilsona, Wydział Gospodarki Komunalnej opiniuje przedmiotowy projekt negatywnie. Park Wilsona wpisany jest do rejestru zabytków i pełni głównie funkcje estetyczne. Wprowadzenie nowego elementu jakim jest naturalny plac zabaw może zaburzać zabytkowe założenie parku oraz prowadzić do jego degradacji. Ponadto na terenie Parku Wilsona istnieje plac zabaw, który w roku obecnym został wyposażony w nowe urządzenia dla dzieci. Dodatkowo w przedmiotowej sprawie wypowiedział się Miejski Konserwator Zabytków, który stwierdził, że jedynym miejscem na wykonanie wnioskowanego projektu jest teren, na którym obecnie znajduje się już plac zabaw. Nie ma możliwości wybudowania naturalnego placu w innej części parku. Jednakże, wg tut. Wydziału postawienie wnioskowanego placu na miejscu obecnie funkcjonującego wymagałoby jego usunięcia, co biorąc pod uwagę tegoroczne doposażenie placu jest bezcelowe.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Kalina, Monika Woźniak, Robert Górny
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2019 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 400 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 19 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO19? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.